Et mer bærekraftig valg

Å gjøre mer bærekraftige valg

Mange ønsker å ta steget og gjøre bærekraftige valg – men er det mulig å gjøre bærekraftige valg, og hvordan vet man at man faktisk gjør et bærekraftig valg?

Dustin har som mål å tilby så bærekraftige produkter som mulig, og vi er opptatt av at du skal gjøre riktige valg, både for din egen del og for miljøet.

Her tipser vi om to viktige ting du bør tenke på før du gjør et valg:

Gjennomgå produktets livssyklus

Tenk over følgende: Hva slag produkt er det, hvilke bruksområder har det og hvordan kan det resirkuleres?

Ta utgangspunkt i flere kriterier

Bærekraft innebærer langt mer enn bare miljøaspektet

Bærekraftig elektronikk

Les mer

Sunne arbeidsforhold

Les mer

Konfliktmineraler og kjemikalier

Les mer

Gjenbruk og resirkulering

Les mer

Åpenhetsloven

DUSTIN Norways redegjørelse av aktsomhetsvurderinger (Due Diligence) for 1/9 2022 - 30/6 2023 i tråd med Åpenhetsloven er tillgänglig här nedan:

Dustin er en ledende IT-partner i Norden og Benelux. Selskapet tilbyr IT-produkter med tilhørende tjenester og løsninger til virksomheter i privat- og offentlig sektor, samt privatpersoner. Dustin fungerer som en bro mellom produsentenes store utvalg og kundenes behov.

Vi har mer enn 2400 medarbeidere, og omsetningen i 2021/22 (avvikende regnskapsår) endte på ca. 23,6 milliarder SEK. Mer enn 90 prosent av Dustins inntekter kommer fra B2B. Dustin Group har siden 2015 vært børsnoterte på Nasdaq Stockholm. Hovedkontoret ligger i Nacka Strand, Stockholm. Dustin Norways hovedkontor er lokalisert i Moss, med avdelingskontorer i Oslo, Stavanger og Trondheim.

Dustin er en av Norden og Benelux’ største leverandører innen IT, med over 280.000 produkter fra ~3500 produsenter på egen web - samt ytterligere estimert over 10 millioner forskjellige produkter/varenummer fra våre største distributører. Styret i Dustin Group har det overordnede ansvaret for tilsyn med bærekraft, etikk og menneskerettigheter. Alle interne retningslinjer som vedtas i Dustin Group gjelder også for Dustin Norway.

Aktsomhetsvurdering av selskapets bærekraft

Ansvarlig verdikjede

Dustin støtter bruken av internasjonale standarder for menneskerettigheter, arbeidsforhold, miljø og antikorrupsjon. Dustin har påtatt seg å arbeide for å støtte opp om og følge menneskerettighetene, god forretningsetikk og miljøverntiltak ved å følge konvensjoner og rammeverk som FNs verdenserklæring om menneskerettigheter (UDHR), barns rettigheter og ansvarlige forretningsprinsipper, FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter, ILOs internasjonale arbeidsstandarder, OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper og FNs Global Compact.

Aktsomhetsvurderinger eller due diligence er et viktig verktøy for å sikre at vi samarbeider med tredjeparter og forretningspartnere som deler våre verdier innen bærekraft og forretningsetikk. Det er også en måte å identifisere og motvirke potensielle negative effekter som vi kan forårsake eller bidra til gjennom egen virksomhet, eller som kan være direkte relatert til virksomheten, produktene eller tjenestene våre. Dustins aktsomhetsvurderinger av bærekraft bygger på OECDs veileder for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv og OECDs veileder for aktsomhetsvurderinger for ansvarlige leverandørkjeder for mineraler i såkalte konfliktområder og høyrisikoområder.

1. Integrere ansvarlig forretningsetikk i retningslinjer og styringssystemer

Dustin har vedtatt en adferdskodeks. Kravene i denne adferdskodeksen gjelder for alle ansatte, interne konsulenter, ledere og styremedlemmer i Dustin Group, i alle markeder og til enhver tid. Samtidig forventer vi at enheter som leverer varer og/eller tjenester til Dustin, følger kravene i Dustins adferdskodeks for leverandører. I tillegg har Dustin vedtatt retningslinjer for konfliktmineraler for å håndtere høyrisikoområder i selskapets verdikjede. Disse retningslinjene godkjennes av styret i Dustin Group og blir jevnlig revidert og oppdatert.

2. Identifisere og vurdere negative virkninger på virksomheten, forsyningskjeder og forretningsrelasjoner

Det foretas kontinuerlige risikovurderinger innen bærekraft for å holde Dustins bærekraftsarbeid oppdatert, og for å sikre at Dustin følger menneskerettighetene og utøver god forretningsetikk og miljøvern i hele virksomheten og i verdikjeden.

Risikovurderingen er en del av den generelle risikostyringsprosessen. Risikovurderingen brukes deretter som et filter internt i Dustins virksomhet, for å identifisere prosedyrer i verdikjeden som har høy risiko. De viktigste bærekraftsrelaterte risikoene som identifiseres, er knyttet til forsyningskjeden, mens den daglige bærekraftsrevisjonen er skreddersydd for å inkluderes i Dustins prosesser. Ved risikovurderingen ble det identifisert at den delen av verdikjeden som har de høyeste risikoene, er forsyningskjeden, nærmere bestemt innen gruvedrift og utvinning av mineraler til fremstilling av elektronikk. De største risikoene handler om menneskerettigheter og arbeidsrettigheter. I 2022 ble gjennomførte en ekstern part en inngående risikovurdering av menneskerettighetene. De største risikoene var knyttet til elektronikkproduksjon i Asia. De potensielle risikoene som ble identifisert, var barnearbeid og slavearbeid, ansettelsesforhold, restriksjoner på organisasjonsfriheten, diskriminering og helse og sikkerhet.

3. Stoppe, forhindre eller lindre negative virkninger

Dustin identifiserer risikoer og kontrollerer etterlevelse i henhold til adferdskodeksen for leverandører på hovedsakelig fem måter.

 • Dustin Supplier Compliance Capability Assessment er en egenevaluering som vurderer etterlevelse hos leverandører og distributører. 
 • Dustins bærekraftsrevisjoner utføres av Dustins egne revisorer eller av tredjepartsrevisorer ute hos leverandørene eller deres underleverandører.
 • Dustin benytter verktøy for og informasjon om bruk av ansvarlige forsyningskjeder som leveres av Responsible Business Alliance (RBA), for eksempel risikokart, selvevalueringer og revisjonsprotokoller.
 • Dustin bruker maler fra Responsible Minerals Initiative (RMI) for å forenkle håndteringen av konfliktmineraler. 
 • Alle Dustins ansatte skal kurses i Dustins adferdskodeks hvert år. Dustin tilbyr også kursing i leverandørkjeden for en identifisert målgruppe hvert år.
 • Kontinuerlige gjennomganger av eksterne analyser og rapporter fra ideelle organisasjoner brukes til å identifisere potensielle reelle risikoer. Alle verktøy for etterlevelseskontroll lanseres ved hjelp av en risikobasert tilnærming.  Dustins adferdskodeks for leverandører skal distribueres ut i produksjonskjeden. For leverandører som leverer Dustins egne varemerkeprodukter gjennomfører Dustin dessuten revisjoner på stedet. Les mer om vårt arbeid med leverandørkjeden her.

4. Kontroll av gjennomføring og resultater

Hvis det avdekkes avvik under revisjonene, forventes det at leverandørene leverer inn nye og/eller korrigerte tiltaksplaner for at Dustin skal godkjenne dem. Avvikene vil bli fulgt opp og håndtert av Dustins bærekraftteam helt til tiltakene er gjennomført. Dustin gjennomgår løpende resultater fra leverandørvurderinger, revisjoner, avtale- og styringsdialoger m.m. for å kontrollere leverandørenes ytelser, slik at det skal være mulig å forbedre dem. Andre kanaler kan være dialog, samråd med ikke-statlige organisasjoner eller bransjesamarbeid.

5. Kommunikasjon om påvirkning

Det overordnede bærekraftsarbeidet, inkludert aktsomhetsvurderinger av bærekraft, hos Dustin rapporteres og kommuniseres i Dustins årsrapport og bærekraftsrapport og på Dustins hjemmeside. Dustin kommuniserer også løpende i ulike kanaler, med et bredt spekter av interessenter, om fremskritt og ambisjoner innen bærekraft og agendaen for ansvarlig virksomhet.

6. Gi hjelp eller samarbeide når det trengs

Dustin har et anonymt varslingssystem. Varslingsfunksjonen er et sikkert, nettbasert rapporteringssystem. Du finner informasjon om varslingsfunksjonen på Dustin Groups intranett, via linken som heter «Whistleblower». Dustins adferdskodeks for leverandører fastslår at leverandørene må sørge for at de ansatte har en mekanisme for å rapportere klager (og få avhjelp i spørsmål som gjelder ansettelsen). Dustin har utarbeidet en intern veiledning om hvordan og når man skal iverksette tiltak.

Kontinuerlige forbedringer

Dustin har identifisert forbedringsområder under aktsomhetsvurderingen og vil fortsette å utvikle dette vertikalt i verdikjeden, med full åpenhet i produksjonskjeden, og dessuten horisontalt, for etter hvert å inkludere alle forretningsområder. På dette tidspunktet er noen variabler kjent i de ulike produksjonskjedene (inkludert mineralutvinning), men normalt ikke i hele verdikjeden. Dustin har forpliktet seg til å arbeide kontinuerlig for større åpenhet i forsyningskjeden, særlig hva gjelder produksjonskjedene for anskaffelse av elektronikk.

Mer informasjon

Mer informasjon om Dustins arbeid med menneskerettigheter finnes även her i Dustins årsredovisning (sid 50-52)

Den 1 juli 2022 trådte den norske Åpenhetsloven i kraft.

 • Loven pålegger at norske selskaper skal
 • Utføre aktsomhetsvurderinger for å undersøke sannsynligheten for at driften eller leverandørkjeden har negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold
 • Redegjøre for aktsomhetsvurderingene offentlig, inkludert prosedyrer og identifiserte risikoområder
 • Dele informasjon ved forespørsel

Rett til informasjon

Åpenhetsloven § 6 (Rett til informasjon) pålegger selskaper å svare på spørsmål fra almennheten knyttet til hvordan selskapet håndterer faktiske eller potensielle konsekvenser knyttet til menneskerettigheter i selskapets drift eller leverandørkjede. Dersom du ønsker å sende inn spørsmål kan det gjøres gjennom følgende nettsted: [email protected]

Kan elektronikk være bærekraftig?

Det avhenger av hvordan man ser det. I dag finnes det mer enn 70 ulike miljømerkinger for elektronikkprodukter, der de fleste tar utgangspunkt i produktets livssyklus, det vil si produksjon, bruk og slutthåndtering.

Selv om de fleste merkingene tar utgangspunkt i miljøaspektet, er det imidlertid andre viktige aspekter å forholde seg til når man skal gjøre et bærekraftig valg:

 • Arbeidsmiljø
 • Menneskerettigheter
 • Sosiale krav

Videre finnes det tredjepartsgranskinger der eksterne bedrifter og organisasjoner gjennomgår, evaluerer og sertifiserer i stedet for bedriften selv.

Dustin jobber kontinuerlig med bærekraft, og per i dag kan vi tilby følgende bærekraftmerkinger:

TCO-sertifisering

HMS i fokus

TCO-sertifisering er en bærekraftssertifisering som inneholder miljø- og samfunnsbaserte bærekraftskrav om skadelige stoffer, lavt energiforbruk, sirkularitet, sosialt og miljømessig ansvarlig produksjon og mye mer. Kravene oppdateres hvert tredje år for å drive trinnvis endring og bærekraft.

Alle krav er obligatoriske, noe som innebærer at alle sertifiserte produkter må oppfylle alle krav i den aktuelle produktkategorien for TCO-sertifiseringen. En uavhengig tredjepart bekrefter at kravene er oppfylt både før produktsertifisering og kontinuerlig under hele sertifikatets gyldighetsperiode.

Les mer

EPEAT

Lavt energiforbruk og begrensning av kjemikalier

En miljøsertifisering for elektronikkprodukter som stiller krav til lavt energiforbruk, begrensning av kjemikalier samt produktlevetid og resirkulering. Basert på disse kravene klassifiseres produktet som enten gull, sølv eller bronse.

Energy Star

Fremmer betydelig energisparing

Energy Star-produkter blir testet direkte fra hyllen hvert år. Energiforbruket må være målbart og ha vært testet i et EPA-godkjent laboratorium.

Blå engelen

Miljømerke fra tyske miljøvernmyndigheter

Målet er å minimere miljøpåvirkningen fra skadelige stoffer, energiforbruk og avfall gjennom hele livssyklusen. Blå Engel-merkede produkter stiller krav til at produktene skal være holdbare, enkle å reparere og gjenbruke.

SVANEN

Velkjent merking som stiller krav til miljø, kvalitet og helsekriterier

Svanemerkede produkter oppfyller krav til lavt energiforbruk og begrenset bruk av kjemikalier. I tillegg kreves det at produktene er enkle å oppgradere, demontere og resirkulere.

EU-blomsten

Felles europeisk miljømerke

Et initiativ som skal identifisere produkter og tjenester som har liten innvirkning på miljøet gjennom hele livssyklusen. Produsenter av produkter med EU-blomsten har derfor minimert bruken av farlige stoffer som kan skade dyr, natur og mennesker.

Sunne arbeidsforhold

Mange IT-produkter blir fremstilt i såkalte høyrisikoland. Det er land der det foreligger stor risiko for brudd på menneskerettighetene. Det kan handle om antall arbeidstimer, diskriminering av arbeidere samt manglende ytrings- og foreningsfrihet, for eksempel retten til å inngå kollektivavtaler.

Etiske retningslinjer

En bedrifts løfte om å drive virksomhet på en etisk, sosialt og/eller miljømessig korrekt måte.

Etiske retningslinjer er relativt standardisert i IT-bransjen, og stiller blant annet krav til arbeidsmiljø, sosialt ansvar, respekt for menneskerettigheter, forretningsmoral og unngåelse av konfliktmineraler.

Tips!

De etiske retningslinjene er ofte publisert på bedriftens nettsted.

Mangler i leverandørkjeden

En lang kjede av leverandørledd gjør det utfordrende å følge opp at kravene etterleves i hvert ledd.

Tips!

De fleste bedrifter opererer i dag med etiske retningslinjer for leverandører, der de redegjør for hvordan de sørger for at kravene vedrørende risikoarbeid i verdikjeden blir oppfylt.

Fabrikkinspeksjoner og oppfølging

En fabrikkinspeksjon gransker arbeidsforholdene på en arbeidsplass og sørger for at de tilfredsstiller kravene.

En fabrikkinspeksjon kan være både planlagt og skje spontant. Granskingen kan foretas av en ekstern part eller av bedriften selv, men formålet er alltid å sørge for at bedriftens policyer, rutiner og prosesser knyttet til blant annet ansettelsesavtaler, arbeidsmiljø og brannsikkerhet, blir fulgt.

Tips!

Flere IT-bedrifter redegjør på sine nettsteder for antall inspeksjoner som er gjennomført, hvilke avvik som har forekommet og hvordan de følger opp eventuelle mangler.

Konfliktmineraler

Mange forbrukerprodukter inneholder små mengder mineraler som er brutt i konfliktrammede områder. Hvilke er disse, og er det mulig å velge dem bort?

Hva er konfliktmineraler?

Med konfliktmineraler menes mineraler som brytes i gruver rundt konfliktrammede områder:

 • Tinn – brukes som loddemateriale i kretskort
 • Tantal – brukes til lagring av elektrisitet i elektronikk
 • Wolfram – mye brukt i elektroniske apparater
 • Gull – brukes i små mengder i elektroniske apparater

Sporbarhet rundt mineralenes opprinnelse

Utfordringer med å følge opp leverandørkjeden mellom smelteverk og bedrifter

Det er i smelteverkene at mineralene foredles til rene metaller, og det er også her bransjen jobber for og samarbeider over grensene for å forbedre sporbarheten rundt mineralenes opprinnelse. Derfor er mange leverandører og underleverandører tvunget til å oppgi hvilke mineraler de bruker og hvor disse kommer fra.

Sertifiserte konfliktfrie smelteverk

Conflict-Free Smelter Program er en uavhengig tredjepartsrevisjon som avgjør hvilke smelteverk som kan klassifiseres som "konfliktfrie" i henhold til globale standarder.

Tips!

En liste over bedriftene som består revisjonen, finner du på nettstedet til Conflict Free Sourcing Initiative.

Les mer

Kjemikalier

Elektronikk inneholder farlige stoffer som kan utgjøre en fare for helse og miljø.

Kjemikalier som kan utgjøre en risiko, er først og fremst tungmetaller og flammehemmere som benyttes ved produksjon og avfallshåndtering av elektronikk. Utviklingen går imidlertid raskt fremover, og flere av disse skadelige stoffene er blitt faset ut av elektronikkindustrien selv:

 • Bly
 • Kviksølv
 • Kadmium

Lovgivning og direktiver

RoHS-og CE-merkning

EU-direktiv med målsetting om å begrense bruken av tungmetaller

RoHS (Restriction of Hazardous Substances) er et EU-direktiv med målsetting om å begrense eller forby bruk av farlige tungmetaller og flammehemmere i elektriske og elektroniske produkter Direktivet angir ulike grenseverdier avhengig av hvilket tungmetall det gjelder. Produkter som oppfyller kravene i RoHS-direktivet, blir CE-merket.

Direktivet omfatter en rekke elektronikkprodukter innen mange bransjer:

 • IT- og kommunikasjonsutstyr
 • Forbrukerutstyr
 • Automater
 • Medisintekniske produkter

REACH

EU-forordning som regulerer produksjon og sikker bruk av kjemikalier

REACH–direktivet klassifiserer særlig farlige stoffer som deretter blir oppført på den såkalte kandidatlisten. Forkortelsen står for Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals.

Er det ikke bare å skifte ut stoffene som regnes som skadelige for miljøet?

Det er lettere sagt enn gjort. En utskifting av kjemiske stoffer krever stor forsiktighet, siden det nye stoffet kan være mangelfullt undersøkt med hensyn til miljøpåvirkning. Derfor krever nye stoffer omfattende utredninger, der erstatningsstoffene må være minst like bra som de «gamle».

Tips!

Flere bedrifter benytter egne reguleringer som går lengre enn eksisterende lovverk når det gjelder stoffer som ikke er tillatt i produktene. Prøv å søke på følgende ord hvis du ønsker mer informasjon om hvilke farlige stoffer det gjelder:

 • Begrenset
 • Regulert
 • Overvåket

Gjenbruk og resirkulering

Beregninger viser at det genereres rundt 50 millioner tonn elektrisk avfall hvert år. Da snakker vi om enorme mengder som kan forårsake enorm skade hvis de ikke havner riktig. Derfor er det viktig at vi som sluttbrukere tar vårt ansvar og leverer inn gammel elektronikk på riktig sted, slik at den kan håndteres på en sikker og miljøvennlig måte.

Hva skal du tenke på?

Først og fremst må du være klar over at elektronikk aldri skal kasseres sammen med vanlig avfall, men må avhendes og håndteres av en sertifisert gjenvinningsstasjon eller aktør.

Beregninger viser at mellom 16 og 38 prosent av alt elektronikkavfall fra EU havner utenfor unionens grenser og i illegale hender. Vær derfor oppmerksom på donasjoner og innsamlinger som ikke støttes av en sertifisert gjenvinningsstasjon eller aktør.

Gjenbruk eller resirkulering?

Gjenbruk av et produkt er og vil alltid være et mer bærekraftig alternativ enn å resirkulere det samme produktet. Økt bevissthet blant forbrukere og høyere kvalitet på produkter har medført større etterspørsel etter brukte og resirkulerte produkter. Dette gjelder naturligvis også elektronikkprodukter, og i dag finnes det en rekke bedrifter som har spesialisert seg på å gi produkter som ellers ville blitt kassert, et nytt liv.

Dustin gjenbruk

Gi dine gamle IT-produkter en ny sjanse. Gjenbruk av elektronikk er skånsomt for miljøet og lønnsomt for bedriften din. Med vår hentetjeneste gir du enkelt dine gamle IT-produkter muligheten til å treffe noen nye. Bestill retur her.