Hei! Du bruker en gammel nettleser. Hvis du vil bruke alle funksjonene på nettstedet vårt, anbefaler vi at du besøker oss i en annen nettleser, for eksempel Google Chrome eller Microsoft Edge.

For english version please press here.

Kjøpsvilkår

Innledende bestemmelser

1. Anvendelsesområde

Dustin Norway AS (”Dustin”) sine Allmenne kjøpsvilkår for bedrifter gjelder for levering av produkter, tjenester og/eller Office 365 supporttjenester til kunder fra og med overnevnte dato og erstatter de kjøpsbetingelser som tidligere er gitt av Dustin.

Særskilte bestemmelser for levering av produkt, tjenester og Office 365 supporttjenester finnes nedenfor. Videre inneholder disse allmenne vilkårene bestemmelser som gjelder for alle leveranser.

Disse Allmenne kjøpsvilkår gjelder om ikke annet er avtalt.

Dersom du handler som forbruker gjelder isteden Allmenne kjøpsvilkår for forbrukere.

Særskilte bestemmelser for levering av produkt

2. Produktinformasjon

Varene som presenteres på Dustins hjemmesider utgjør Dustins ordinære sortiment. Dersom det er avvik mellom vilkår, produktinformasjon eller pris angitt på Dustins hjemmesider og det som angis i øvrige publikasjoner, har det som fremkommer på hjemmesidene forrang.

3. Priser og frakt

De til enhver tid gjeldende priser er tilgjengelige på Dustins hjemmesider, og oppdateres fortløpende. Priser er angitt i NOK eksklusive merverdiavgift. Fraktkostnader kommer i tillegg. Dustin forbeholder seg retten til å endre priser uten forvarsel. Med mindre det foreligger en særskilt avtale gjelder prisene slik de er angitt på Dustins hjemmesider.

Importprodukter som ikke er en del av Dustins standardsortiment prises basert på valutakursen på faktureringstidspunktet. En midlertidig salgspris basert på gjeldende valutakurs oppgis ved bestilling. Ved fakturering justeres salgsprisen i henhold til dagjeldende valutakurs.

Fraktkostnader tilkommer samtlige leveranser. Den totale fraktkostnaden beregnes ved fakturering der forsendelsens vekt fremkommer sammen med informasjon om dens dimensjoner og form, om den må leveres på pall, om forsendelsen omfatter flere kolli, etc. Det tilkommer gebyr for uavhentede forsendelser.

Mer informasjon om fraktkostnad finnes her.

4. Betalingsvilkår og sikkerhet

Betaling kan skje ved bruk av kredittkort/debetkort, direktebetaling gjennom nettbank eller ved faktura. Fakturering skjer etter særskilt kredittsjekk. Betaling kan også skje gjennom finansiering via en av Dustins samarbeidspartnere.

Fakturabeløpet skal være tilgjengelig på Dustins bankkonto senest ti (10) dager fra faktureringsdato. Ved forsinket betaling har Dustin rett til å kreve forsinkelsesrenter etter forsinkelsesrenteloven samt betalingspåminnelse med purregebyr etter inkassoforskriften.

Dersom kunden ønsker papirfaktura tilkommer et fakturagebyr for dette. Melding om feil i en faktura fra Dustin (reklamasjon) må være Dustin i hende innen fakturaens forfallsdato. Dersom reklamasjon ikke er skjedd i tide kan ikke feilen gjøres gjeldende overfor Dustin.

Produktene forblir Dustins eiendom frem til Dustin har mottatt full betaling.

Dersom det finnes rimelig tvil vedrørende kundens betalingsevne, har Dustin rett til å fastsette kortere betalingstid, kreve forskuddsbetaling eller annen sikkerhet for fremtidige leveranser.

Mer informasjon om betalingsvilkår finnes her.

5. Bestilling og ordrebekreftelse

Ved å gjennomføre et kjøp hos Dustin aksepterer kunden disse Allmenne kjøpsvilkår. Gjennom aksept av vilkårene binder kunden seg til å følge disse i sin helhet.

Ved bestilling sendes en ordrebekreftelse med emneteksten "takk for din ordre" på epost. Denne ordrebekreftelsen har informasjon om innholdet av bestillingen. I forbindelse med avsendelse av leveransen fra Dustins lager sendes en epost med emneteksten "din ordre er på vei". Bindende avtale inngås ved avsendelse av ordrebekreftelse til kunden.

6. Levering

Levering skjer i Norge av transportør eller av Dustins engasjerte leverandør med følgende leveringsvilkår: Ex works Dustins lager iht. Incoterms 2010. Risiko for forsendelsen går over på kunden når produktet er gjort tilgjengelig for transport fra Dustin sitt lager.

Dustin har ikke ansvar for forsinket levering uavhengig av om forsinkelsen beror på forhold som skyldes transportør, forsinkelse eller delleveranse som skyldes forhold som produsenten svarer for eller andre omstendigheter.

Mer informasjon om frakt finnes her.

7. Retur

På vilkårene under aksepterer Dustin retur av et produkt fra det ordinære sortimentet innen det er gått ti (10) dager fra faktureringsdato. Ved retur skal produktet være ubrukt og returneres i ubrutt originalforpakning, uten tilskitning, merker og skader.

Kunden skal betale frakt- og eventuell returavgift. Frakt- og returavgift belastes kundens eventuelle tilgodehavende hos Dustin, eller faktureres separat.

Ved ønske om retur skal kunden kontakte Dustin, fortrinnsvis gjennom Min Konto/Ordrehistorikk på Dustins hjemmesider og der opprette et returoppdrag. Mottatt oppdragsnummer innebærer ikke at Dustin har akseptert returet. Kunden skal returnere produktet til Dustin sammen med kopi av ordreseddel og mottatt ordrenummer. Returen skal være tilgjengelig for Dustin senest fjorten (14) dager etter at kunden har mottatt returnummer. Frakten skal være betalt og produktet godt innpakket i godkjent emballasje.

Retur som ikke godkjennes sendes tilbake til kunden på dennes bekostning. Godkjente returer krediteres kunden etter fradrag for eventuell returkostnad.

8. Transportskader

Ved mottak av leveransen skal kunden undersøke de leverte produktene. Transportskader må meldes til transportøren samt Dustin på leveransedagen, fortrinnsvis gjennom Min Konto/Ordrehistorikk. Skjulte transportskader som ikke oppdages eller burde vært oppdaget ved leveransen, må meldes så raskt det etter forholdene lar seg gjøre, og innen én uke fra mottakelse. Dersom kunden ikke reklamerer innenfor angitt tidsramme taper kunden rett til å gjøre krav gjeldende mot både transportøren og Dustin.

9. Reklamasjon

Ved mottak av leveransen skal kunden undersøke de leverte produktene. For å kunne gjøre mangelskrav gjeldende må kunden reklamere overfor Dustin umiddelbart etter at mangel oppdages, og senest ti (10) dager fra faktureringsdato, og returnere produktet på angitt måte.

Dersom kunden skal gjøre mangelskrav gjeldende må kunden kontakte Dustin, fortrinnsvis gjennom Min Konto/Ordrehistorikk på Dustins hjemmesider og der opprette et oppdrag. Tilkjent oppdragsnummer innebærer ikke at Dustin har akseptert reklamasjonen. Oppdragsnummeret er gyldig i fjorten (14) dager, og produktet skal innen utløpet av denne perioden gjøres tilgjengelig for Dustin. Ved retur av produktet skal returfrakten til Dustin være betalt. Videre skal ordrenummer, faktura og informasjon om gyldig oppdragsnummer samt en detaljert redegjørelse av mangelen følge med produktet. Er frakten ikke betalt eller kunden ikke har fulgt overnevnte anvisning tilbakesendes produktet til kunden for dennes regning. Returvarer skal sendes godt innpakket i godkjent emballasje (for eksempel brun bølgepappkartong). Eventuelle transportskader som følge av mangelfull innpakning belastes kunden. Dustin forbeholder seg rett til å gjennomføre produktkontroll av returnerte produkter, og rett til å belaste kunden for kostnaden for slik test dersom produktet ikke er beheftet med mangel og reklamasjonen derfor ikke aksepteres.

Mer informasjon om reklamasjon finnes her.

10. Garanti

Garanti gis av produktenes respektive produsenter. Dustin gir ingen garanti som går ut over det som følger av produsentenes garantibetingelser.

11. Ansvar for mangler

Dersom det foreligger mangel som Dustin svarer for, forplikter Dustin seg til, etter eget valg, å avhjelpe mangelen gjennom reparasjon, omlevering eller tilbakebetaling av kjøpesummen. Dustin forbeholder seg retten til å henvise kunden direkte til de respektive produsenter eller deres serviceverksted for reparasjon av mangel. Videre rettigheter kan følge av de respektive produsentenes egne garantier rettet mot sluttkunden.

Dustins ansvar ved mangler er begrenset til det som er angitt over og kunden kan ikke gjøre andre mangelsbeføyelser gjeldende mot Dustin. Dustin svarer under ingen omstendighet for indirekte tap eller konsekvenstap, slik som tapt produksjon eller tapt fortjeneste eller andre tap som følger av manglende eller vanskeliggjort bruk av datamaskiner eller informasjon eller for tap av data.

12. Teknisk support

For teknisk support og brukerstøtte forbeholder Dustin seg rett til å henvise kunden til de respektive produsentene, samt eventuelt til tredjeparts betalingssupport. Telefonnummer til de respektive produsenter/leverandører er tilgjengelig på Dustins hjemmesider under fanen kundeservice/kontakt/hvem kontakter jeg. Vennligst merk at supporten kan være på engelsk for visse produsenter og at det i noen tilfeller gis support utelukkende gjennom epost og hjemmesider.

13. Særskilte vilkår for programvare

All programvare som finnes tilgengelig fra Dustins hjemmesider er opphavsrettslig beskyttede verk fra de respektive produsenter. Ved kjøp av bruksrett og/eller lisens til programvare gjelder den respektive produsent eller lisensgivers vilkår. Vilkårene kan medfølge eller inngå i programvaren. Dustins ansvar er begrenset til det ansvar som produsent eller lisensgiver har i forhold i henhold til gjeldende vilkår. Begrensningen omfatter, men er ikke begrenset til garanti vedrørende bruks- eller immaterielle rettigheter.

14. Særskilt om skytjenester

Ved kjøp av skytjenester henviser Dustin kunden til de respektive rettighetshaveres online abonnementsavtale eller de respektive rettighetshaveres vilkår for særskilt bestilte produkter eller tjenester.

Særskilte bestemmelser for levering av tjenester

15. Omfang og gjennomføring

Dustin vil utføre den avtalte tjenesten ("Tjenesten") på en fagmessig måte og med for formålet kvalifiserte personer.

Dustin kan engasjere underleverandører til å utføre Tjenesten. Om Dustin engasjerer en underleverandør vil Dustin være ansvarlig for både Dustins og underleverandørens arbeid.

Kunden må gi Dustin tilgang til alle opplysninger og dokumentasjon som er nødvendig for at Dustin skal kunne utføre og levere Tjenesten i samsvar med avtalen. Hvis Tjenesten skal utføres i kundens lokaler, skal Dustin få tilgang til lokalene i den utstrekning det er nødvendig for utførelsen av Tjenesten.

16. Betaling mm.

Dustin har rett til betaling etter Dustins til enhver tid gjeldende prisliste. Dustin har rett til å, en gang per år, justere avtalte priser i samsvar med endringer i Statistisk sentralbyrås indeks over snittlønn i undergruppen IKT-tjenester i tabellen ”Heltidsansatte i informasjonssektoren, gjennomsnittlig månedslønn etter næring”.

Dustins kompensasjon er oppgitt eksklusive merverdiavgift og eventuelle andre avgifter og gebyrer knyttet til Tjenesten.

Dustin har krav på dekning av utgifter i samsvar med det som er avtalt mellom partene.

Dustin utfører Tjenesten i vanlig arbeidstid i henhold til gjeldende prisliste. Dustin har krav på vederlag for arbeid utenom ordinær arbeidstid etter den til enhver tid gjeldende prisliste.

17. Betalingsvilkår og sikkerhet

Betaling skjer med faktura etter særskilt kredittvurdering. Betaling kan skje gjennom finansiering via en av Dustins samarbeidspartnere.

Fakturaen må betales slik at fakturabeløpet er tilgjengelig på Dustins bankkonto innen ti (10) dager fra fakturadato. Ved forsinket betaling har Dustin rett til å kreve forsinkelsesrenter etter forsinkelsesrenteloven samt betalingspåminnelse med purregebyr etter inkassoforskriften.

Dersom kunden ønsker papirfaktura tilkommer et fakturagebyr for dette. Melding om feil i en faktura fra Dustin må være Dustin i hende innen fakturaens forfallsdato. Dersom reklamasjon ikke er skjedd i tide kan ikke feilen gjøres gjeldende overfor Dustin.

Dersom det finnes rimelig tvil vedrørende kundens betalingsevne, har Dustin rett til å fastsette kortere betalingstid, kreve forskuddsbetaling eller annen sikkerhet for fremtidige leveranser.

18. Bestilling og ordrebekreftelse

Gjennom å bestille Tjenesten, aksepterer kunden disse Allmenne kjøpsvilkår. Ved å akseptere vilkårene binder kunden seg til å følge vilkårene i sin helhet.

Bindende avtale inngås ved avsendelse av ordrebekreftelse til kunden.

19. Ansvar

Foreligger feil ved tjenesten som Dustin er ansvarlig for, er Dustin forpliktet til å, etter eget valg, avhjelpe mangelen ved reparasjon eller omlevering, forutsatt at det er reklamert i samsvar med det som er angitt i disse generelle kjøpsvilkår. Hvis Dustin velger å ikke avhjelpe mangelen, har kunden rett til et rimelig prisavslag for det utførte arbeidet.

Dustin er ikke ansvarlig for feil forårsaket av maskinvare, programvare eller annet utstyr som ikke er levert av Dustin. Hvis Tjenesten består i rådgivning er Dustins ansvar begrenset til slik rådgivning basert på den informasjonen som gis av kunden. Dustin tar ikke ansvar for de beslutninger som kunden fatter med bakgrunn i Dustins rådgivning.

Dustin ansvar er begrenset til den samlede prisen for den aktuelle Tjenesten som har blitt fakturert av Dustin de siste seks månedene før skadetidspunktet.

Dustin er under ingen omstendigheter ansvarlig for indirekte skader eller følgeskader, slik som produksjonsbortfall eller tap av fortjeneste, eller andre skader, eller for tap av data.

Ansvarsbegrensningene etter dette punkt gjelder ikke for personskade eller ved forsett eller grov uaktsomhet fra Dustins side.

Kunden er ansvarlig for å skriftlig informere Dustin om alle endringer som kunden selv eller med hjelp av andre gjør i kundens IT-miljø, dersom endringen kan påvirke Tjenesten eller funksjoner som Dustin leverer. Dustin er ikke ansvarlig for feil som oppstår som følge av at slike endringer ikke meddeles Dustin i samsvar med det ovenstående.

20. Reklamasjon

Kunden mister sin rett til å fremstille erstatningskrav hvis det ikke er reklamert skriftlig uten forsinkelse, ikke senere enn tre måneder etter at den spesifikke Tjenesten utføres.

21. Immaterielle rettigheter

Kunden overtar eiendomsretten til samtlige immaterielle rettigheter som ved utføring av Tjenesten skapes særskilt for kunden.

Kunden overtar ikke noen andre immaterielle rettigheter knyttet til Tjenesten som tilhører Dustin eller tredjeparter. Kunden har ingen rett til å gjøre endringer i beskyttet materiale som tilhører Dustin eller tredjeparter. For disse immaterielle rettighetene gjelder i stedet de vilkår som innehaveren av den aktuelle immaterielle rett til hver tid anvender.

Dustin er forpliktet til å informere kunden dersom det kreves ytterligere lisens eller rettighet utover det som fremgår av avtalen for å kunne utnytte Tjenesten.

22. Krenkelse av immaterielle rettigheter

Hvis kunden tilveiebringer immaterialrettslig beskyttet materiale under avtalen, garanteres at kunden innehar de rettigheter eller innhenter de godkjennelser som kreves for utførelsen av Tjenesten i samsvar med avtalen.

Dustin garanterer at Tjenesten og de immaterielle rettigheter som Dustin gir kunden i henhold til avtalen, så vidt Dustin vet, ikke krenker tredjeparts rettigheter.

Kunden skal straks varsle Dustin skriftlig om krav fra tredjeparter angående krenkelse av immaterielle rettigheter som følge av kundens bruk av Tjenesten.

Ved en påstand om krenkelse, som Dustin er ansvarlig for, skal Dustin ha rett til, for egen regning, å overta tvisten og føre saken på vegne av kunden, samt for egen regning å enten sikre kundens fortsatte utnyttelse av Tjenesten, eller bytte ut den omtvistede del av Tjenesten mot liknende akseptabel tjeneste eller produkt. Kunden har ikke rett til å innrømme ansvar, eller inngå avtale, oppgjør eller kompromiss med tredjepart om slikt krav uten på forhånd å innhente skriftlig samtykke fra Dustin. Slikt samtykke skal ikke nektes uten saklig grunn, og skal avgis uten forsinkelse.

Dustin forplikter seg til å kompensere kunden for erstatning og annen betaling som kunden etter forlik eller dom må betale for krenkelsen, som Dustin er ansvarlig for, av immaterielle rettigheter ved kundens bruk av Tjenesten. Ut over dette har kunden ikke rett til erstatning for tap som oppstår som følge av immaterialrettslige mangler i Tjenesten som Dustin er ansvarlig for.

23. Varighet og oppsigelse

Avtalen gjelder fra den signeres av partene. Med mindre annet er avtalt, gjelder avtalen med en gjensidig oppsigelsestid på tre måneder. Oppsigelsen skal være skriftlig.

Uavhengig av det ovenstående kan partene skriftlig si opp avtalen med umiddelbar virkning dersom en part:

(A) i vesentlig grad tilsidesetter eller bryter bestemmelsene i avtalen, og retting, der retting er mulig, ikke skjer innen 30 dager etter skriftlig varsel om dette, eller
(B) slås konkurs eller avvikles, er under restrukturering eller på annen måte er insolvent.

Kundens fortsatte rett til å bruke resultatene av Tjenesten ved opphør av avtalen etter dette punkt 23 krever at kunden har oppfylt sin plikt til å betale.

SÆRSKILTE BESTEMMELSER FOR OFFICE 365 SUPPORT

24. Generelt

Tjenesten gjelder for den kontaktperson og klient (PC, Mac eller nettbrett) som angis ved tegning av abonnement. Abonnementet har en bindingstid på 24 måneder, og betales månedsvis.

For at abonnement skal gjelde kreves at PC-en under hele abonnementstiden har en aktiv virusbeskyttelse, installert og aktiv brannmur, samt en oppdatert back-up. Dette gjelder ikke for Mac.

25. Tjenestens omfang

Tjenesten leveres på hverdager kl. 08-17 og omfatter følgende deler:

 • support for problemer ved Office 365 og generelle spørsmål om bruk av Office 365, samt
 • tilbakestilling av passord (forutsatt at delegert brukeradministrasjon har blitt akseptert).

Support blir utført via telefon eller ved fjernstyring av kundens klient via Internett.

Følgende programvare omfattet av tjenesten:

 • Operativsystem (Win XP, OS X Snow Leopard og nyere versjoner)
 • Epostsystem (Microsoft Outlook, Outlook Express, Mac Mail og senere versjoner)
 • Office-pakken (versjon 2000 og senere versjoner)
 • Office 365 - generelle brukerspørsmål

For å få grunnleggende funksjon etter reformatering kreves at kunden har originale medier og lisensnøkler. Dustins teknikere har rett til å bestemme når reformatering bør gjøres.

26. Unntak fra Tjenestens omfang

Tjenesten omfatter ikke støtte:

 • som gjelder problemer med en server
 • tilbakestilling av passord på sine egne servere
 • på ikke forhåndsinstallert programvare
 • ved driftforstyrrelser forårsaket av massive virusangrep (med massive virusangrep menes Nivå 5 iht. Symantecs klassifisering av virus identifisert i mer enn 1000 PCer, eller 10 offisielle internettsider, eller at angrep hurtig har forårsaket store skader i fem (5) land)
 • Av annen programvare / software enn det som er oppgitt i punkt 25 "Tjenestens omfang"
 • Ved skade / feil forårsaket av software / programvare som ikke var inkludert i PC-ens opprinnelige konfigurasjon
 • Ved skade / funksjonssvikt som er forårsaket av en utenfrakommende hendelse (f.eks fysisk skade eller et problem med en server)
 • Sharepoint-problemer i Office 365 (med unntak for tilbakestilling av passord)
 • På annen måte enn via telefon eller fjernstyring

27. Utførelse av Tjenesten

Dustin skal utføre Tjenesten ved hjelp av egnede, kvalifiserte og dyktige medarbeidere og profesjonell måte.

Dustin kan ansette en underleverandør for utførelsen av Tjenesten og er da ansvarlig for underleverandørens arbeid som for sin egen.

28. Melding om støttebehov

Melding om støtte må gjøres til telefonnummer:21 04 40 30.

29. Ansvarsbegrensning

Hvis Dustin har forårsaket feil som Dustin er ansvarlig for, vil Dustin straks utbedre feilen der det er mulig. Hvis kunden som følge av slike feil ikke er i stand til å bruke sitt utstyr i betydelig utstrekning, har kunden rett til en tilsvarende reduksjon i vederlaget for perioden. Dersom Dustin har forårsaket feilen ved grov uaktsomhet, har kunden rett til erstatning med de begrensninger som følger: Dustins maksimale ansvar under eller i forbindelse med denne avtalen skal være begrenset til direkte økonomisk tap, og erstatningens størrelse skal ikke overstige det samlede vederlag sluttbrukeren har betalt for supporttjenester de siste tolv måneder før handlingen eller unnlatelsen som utgjør grunnlaget for erstatningsansvaret.

Hvis feilen ikke kan avhjelpes innen en måned har kunden rett til å si opp avtalen med umiddelbar virkning og få tilbake eventuell betaling for gjenstående periode.

Uavhengig av om uaktsomhet eller grov uaktsomhet foreligger er Dustin ikke ansvarlig for tap av data som følge av at kundens ansvar å sikre at tilstrekkelig sikkerhetskopiering utføres ikke er oppfylt.

ALMINNELIGE BESTEMMELSER

30. Kobling til tredjeparts nettsider

Hyperlenker på Dustins hjemmesider gjør det mulig for besøkende å forlate hjemmesidene. De lenkede nettsidene kontrolleres ikke av Dustin og Dustin er ikke på noen måte ansvarlig for innholdet på nettsidene eller innholdet i koblinger på nettsidene. Dustin gjør lenkene tilgjengelige for å forenkle kundens søk og Dustins lenking medfører ikke at Dustin har godkjent de respektive nettsidene.

31. Dustins hjemmeside og immaterielle rettigheter

Innholdet på Dustins hjemmesider er Dustin eller dets lisensgivers eiendom. Informasjonen er beskyttet gjennom markedsføringslovgivning og lovgivning for beskyttelse av immaterielle rettigheter, som innebærer at varemerker, firmanavn, produktnavn, bilder og grafikk, design, layout etc. ikke skal kopieres eller på annen måte anvendes uten skriftlig samtykke fra Dustin. Utskrift eller annen kopiering av materiale er tillatt for egen, privat, ikke-kommersiell bruk. Det er forbudt å kopiere, lagre eller på annen måte reprodusere, bearbeide, endre, overføre, tildele, på andre måter benytte eller utnytte materialet eller deler av dette uten at Dustin på forhånd har gitt skriftlig samtykke til dette.

32. Kundekonto

Innloggingsinformasjon (brukernavn og passord) til kundekonto på Dustins hjemmesider skal håndteres slik at de ikke kommer uautoriserte personer i hende. Ved å gi sin innloggingsinformasjon til andre bekrefter kunden at vedkommende kan legge inn bestillinger i kundens navn og at kunden er betalingsansvarlig for disse overfor Dustin. For kundekonto som tilhører juridiske personer anses samtlige personer som har tilgang til innloggingsinformasjonen å være autorisert til å legge inn bestillinger for kundens regning. Dersom kunden mistenker at noen uten deres autorisasjon har tilgang til innloggingsinformasjonen deres, må kunden umiddelbart varsle Dustin samt endre passordet.

33. Personopplysninger

Når Dustin er databehandlingsansvarlig
Dustin vil i forbindelse med kundeordrer for produkter og tjenester som behandler personopplysninger om kundens kontaktpersoner for de formål og på de vilkår som fremgår av Dustin retningslinjer for personvern. Ved å opprette en bedriftskonto hos Dustin, bekrefter kunden at denne har informert selskapets representanter om Dustins behandling av deres personlige data, og innhentet deres samtykke til behandlingen.

Når Dustin behandler personopplysninger på vegne av kunden
I tilfeller der Dustin behandler personopplysninger på vegne av Kunden, gjelder følgende:

Kunden er ansvarlig som databehandlingsansvarlig for at behandling av personopplysninger skjer i samsvar med norsk lov. Dustin kan bare behandle personopplysninger i samsvar med kundens skriftlige instrukser og ikke for noen andre formål.

Dustin vil treffe de nødvendige tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte personopplysninger som behandles for kunden. Fjerndiagnoistikk eller en tilsvarende prosedyre kan kun utføres av Dustin etter kundens skriftlige samtykke. Dustin skal uten ugrunnet opphold varsle kunden når oppdagelsen av avsluttede saker eller forsøk på uautorisert tilgang, ødeleggelse eller endring av kundedata.

Dersom behandling av personopplysninger skjer via kundens utstyr, skal Kunden sikre at de nødvendige tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte personopplysninger er på plass.

Dustin kan inngå avtale med underleverandør om oppfyllelse av Dustins forpliktelser om behandling av personopplysninger i henhold til avtalen. Dustin svarer i disse tilfellene for at underleverandørenes håndtering av personopplysningene skjer i samsvar med kundens instruksjoner, og at underleverandøren er bundet av samme vilkår som Dustin under dette punkt 33. Dustin vil etter kundens skriftlige forespørsel opplyse om underleverandører som behandler personopplysninger på vegne av kunden, og det landet behandlingen foregår i. Kunden har rett til å trekke seg fra avtalen dersom kunden motsetter seg bruk av en spesifikk underleverandør.

Dustin har rett til å behandle personopplysninger i et land utenfor EU/EØS, så lenge dette er forenlig med norsk lov. Hvis en underleverandør vil behandle personopplysninger i et land utenfor EU/EØS skal Dustin sikre at denne undertegner EUs standardavtaleklausuler for overføring av personopplysninger til databehandler i tredjeland, dersom det ikke finnes noe annet rettslig grunnlag for overføringen. Dustin har, som kundens representant, rett til å signere avtalen på kundens vegne.

Kunden har rett til på forespørsel å få innsyn i logghistorikk og annen dokumentasjon som er nødvendig for å sikre at Dustin lever opp til kundens krav til behandling av personopplysninger og at Dustin tar nødvendige sikkerhetstiltak. Undersøkelsen skal skje for kundens egen regning og, hvis Dustin krever det, av en uavhengig tredjepart. Dustin vil tillate inspeksjoner som myndighetene etter loven kan kreve for behandling av personopplysninger. Dustins kostnader forbundet med gjennomføringen av en slik undersøkelse kan bli belastet kunden.

Dustin vil ikke behandle personopplysninger på vegne av kunder i lengre tid enn det som er nødvendig for å oppfylle sin forpliktelse til kunden. Dustin skal innen 3 måneder fra det tidspunkt foretaket opphørte sikre at kundens personlige opplysninger slettes. Hvis Dustin lagrer personopplysninger for klienten, kan ikke personlig informasjon slettes før kunden er informert om at slettingen vil finne sted.

34. Lovvalg og tvisteløsning

Avtalen er regulert av norsk rett.

Eventuelle tvister løses ved voldgift iht. voldgiftsloven. Forhandlingene holdes i Oslo. Med mindre annet avtales er voldgiftsbehandlingen og voldgiftsrettens avgjørelse underlagt taushetsplikt.

Dersom Dustin som følge av sakens art og størrelse finner dette hensiktsmessig, kan Dustin i stedet velge å bringe saken inn for de ordinære domstoler med Oslo tingrett som avtalt verneting.

35. Force Majeure

Dustin er ikke ansvarlig for ulemper forårsaket av forhold utenfor Dustins kontroll, for eksempel krigslignende hendelser, opprør og uro, forstyrrelser i kommunikasjon, eksport- og importrestriksjoner, rettsoppgjør eller andre myndighets pålegg, streik, lockout, blokader eller annet arbeidshinder, brann, eksplosjon eller annen ulykke, eller for feil eller forsinkelser i tjenester fra underleverandører på grunn av de nevnte omstendigheter.

36. Øvrig

Dustin forbeholder seg retten til å endre all informasjon, inkludert, men ikke begrenset til, priser, tekniske spesifikasjoner og produkttilbud uten forutgående varsling.

Informasjon og priser angis med forbehold for trykk- og skrivefeil, unøyaktigheter i angitte tekniske spesifikasjoner, leverandørens prisøkninger og opphørssalg.

Informasjonen som er tilgjengelig på Dustin sine hjemmesider medfører ikke et løfte om brukervennlighet, egnethet eller garanti med mindre dette er særskilt spesifisert. Aktuelle tilbud gjelder så lenge lageret rekker, med mindre annet er oppgitt.

Kunden har ikke rett til å overføre avtalen eller rettigheter og forpliktelser som kan henføres til avtalen uten Dustins skriftlige samtykke.

Dustin forbeholder seg retten til når som helst å endre disse Allmenne kjøpsvilkår.