Et mer bærekraftig valg

Å gjøre mer bærekraftige valg

Mange ønsker å ta steget og gjøre bærekraftige valg – men er det mulig å gjøre bærekraftige valg, og hvordan vet man at man faktisk gjør et bærekraftig valg?

Dustin har som mål å tilby så bærekraftige produkter som mulig, og vi er opptatt av at du skal gjøre riktige valg, både for din egen del og for miljøet.

Her tipser vi om to viktige ting du bør tenke på før du gjør et valg:

Gjennomgå produktets livssyklus

Tenk over følgende: Hva slag produkt er det, hvilke bruksområder har det og hvordan kan det resirkuleres?

Ta utgangspunkt i flere kriterier

Bærekraft innebærer langt mer enn bare miljøaspektet

Bærekraftig elektronikk

Les mer

Sunne arbeidsforhold

Les mer

Konfliktmineraler og kjemikalier

Les mer

Gjenbruk og resirkulering

Les mer

Kan elektronikk være bærekraftig?

Det avhenger av hvordan man ser det. I dag finnes det mer enn 70 ulike miljømerkinger for elektronikkprodukter, der de fleste tar utgangspunkt i produktets livssyklus, det vil si produksjon, bruk og slutthåndtering.

Selv om de fleste merkingene tar utgangspunkt i miljøaspektet, er det imidlertid andre viktige aspekter å forholde seg til når man skal gjøre et bærekraftig valg:

 • Arbeidsmiljø
 • Menneskerettigheter
 • Sosiale krav

Videre finnes det tredjepartsgranskinger der eksterne bedrifter og organisasjoner gjennomgår, evaluerer og sertifiserer i stedet for bedriften selv.

Dustin jobber kontinuerlig med bærekraft, og per i dag kan vi tilby følgende bærekraftmerkinger:

TCO-sertifisering

HMS i fokus

TCO-sertifisering er en bærekraftssertifisering som inneholder miljø- og samfunnsbaserte bærekraftskrav om skadelige stoffer, lavt energiforbruk, sirkularitet, sosialt og miljømessig ansvarlig produksjon og mye mer. Kravene oppdateres hvert tredje år for å drive trinnvis endring og bærekraft.

Alle krav er obligatoriske, noe som innebærer at alle sertifiserte produkter må oppfylle alle krav i den aktuelle produktkategorien for TCO-sertifiseringen. En uavhengig tredjepart bekrefter at kravene er oppfylt både før produktsertifisering og kontinuerlig under hele sertifikatets gyldighetsperiode.

Les mer

EPEAT

Lavt energiforbruk og begrensning av kjemikalier

En miljøsertifisering for elektronikkprodukter som stiller krav til lavt energiforbruk, begrensning av kjemikalier samt produktlevetid og resirkulering. Basert på disse kravene klassifiseres produktet som enten gull, sølv eller bronse.

Energy Star

Fremmer betydelig energisparing

Energy Star-produkter blir testet direkte fra hyllen hvert år. Energiforbruket må være målbart og ha vært testet i et EPA-godkjent laboratorium.

Blå engelen

Miljømerke fra tyske miljøvernmyndigheter

Målet er å minimere miljøpåvirkningen fra skadelige stoffer, energiforbruk og avfall gjennom hele livssyklusen. Blå Engel-merkede produkter stiller krav til at produktene skal være holdbare, enkle å reparere og gjenbruke.

SVANEN

Velkjent merking som stiller krav til miljø, kvalitet og helsekriterier

Svanemerkede produkter oppfyller krav til lavt energiforbruk og begrenset bruk av kjemikalier. I tillegg kreves det at produktene er enkle å oppgradere, demontere og resirkulere.

EU-blomsten

Felles europeisk miljømerke

Et initiativ som skal identifisere produkter og tjenester som har liten innvirkning på miljøet gjennom hele livssyklusen. Produsenter av produkter med EU-blomsten har derfor minimert bruken av farlige stoffer som kan skade dyr, natur og mennesker.

Sunne arbeidsforhold

Mange IT-produkter blir fremstilt i såkalte høyrisikoland. Det er land der det foreligger stor risiko for brudd på menneskerettighetene. Det kan handle om antall arbeidstimer, diskriminering av arbeidere samt manglende ytrings- og foreningsfrihet, for eksempel retten til å inngå kollektivavtaler.

Etiske retningslinjer

En bedrifts løfte om å drive virksomhet på en etisk, sosialt og/eller miljømessig korrekt måte.

Etiske retningslinjer er relativt standardisert i IT-bransjen, og stiller blant annet krav til arbeidsmiljø, sosialt ansvar, respekt for menneskerettigheter, forretningsmoral og unngåelse av konfliktmineraler.

Tips!

De etiske retningslinjene er ofte publisert på bedriftens nettsted.

Mangler i leverandørkjeden

En lang kjede av leverandørledd gjør det utfordrende å følge opp at kravene etterleves i hvert ledd.

Tips!

De fleste bedrifter opererer i dag med etiske retningslinjer for leverandører, der de redegjør for hvordan de sørger for at kravene vedrørende risikoarbeid i verdikjeden blir oppfylt.

Fabrikkinspeksjoner og oppfølging

En fabrikkinspeksjon gransker arbeidsforholdene på en arbeidsplass og sørger for at de tilfredsstiller kravene.

En fabrikkinspeksjon kan være både planlagt og skje spontant. Granskingen kan foretas av en ekstern part eller av bedriften selv, men formålet er alltid å sørge for at bedriftens policyer, rutiner og prosesser knyttet til blant annet ansettelsesavtaler, arbeidsmiljø og brannsikkerhet, blir fulgt.

Tips!

Flere IT-bedrifter redegjør på sine nettsteder for antall inspeksjoner som er gjennomført, hvilke avvik som har forekommet og hvordan de følger opp eventuelle mangler.

Konfliktmineraler

Mange forbrukerprodukter inneholder små mengder mineraler som er brutt i konfliktrammede områder. Hvilke er disse, og er det mulig å velge dem bort?

Hva er konfliktmineraler?

Med konfliktmineraler menes mineraler som brytes i gruver rundt konfliktrammede områder:

 • Tinn – brukes som loddemateriale i kretskort
 • Tantal – brukes til lagring av elektrisitet i elektronikk
 • Wolfram – mye brukt i elektroniske apparater
 • Gull – brukes i små mengder i elektroniske apparater

Sporbarhet rundt mineralenes opprinnelse

Utfordringer med å følge opp leverandørkjeden mellom smelteverk og bedrifter

Det er i smelteverkene at mineralene foredles til rene metaller, og det er også her bransjen jobber for og samarbeider over grensene for å forbedre sporbarheten rundt mineralenes opprinnelse. Derfor er mange leverandører og underleverandører tvunget til å oppgi hvilke mineraler de bruker og hvor disse kommer fra.

Sertifiserte konfliktfrie smelteverk

Conflict-Free Smelter Program er en uavhengig tredjepartsrevisjon som avgjør hvilke smelteverk som kan klassifiseres som "konfliktfrie" i henhold til globale standarder.

Tips!

En liste over bedriftene som består revisjonen, finner du på nettstedet til Conflict Free Sourcing Initiative.

Les mer

Kjemikalier

Elektronikk inneholder farlige stoffer som kan utgjøre en fare for helse og miljø.

Kjemikalier som kan utgjøre en risiko, er først og fremst tungmetaller og flammehemmere som benyttes ved produksjon og avfallshåndtering av elektronikk. Utviklingen går imidlertid raskt fremover, og flere av disse skadelige stoffene er blitt faset ut av elektronikkindustrien selv:

 • Bly
 • Kviksølv
 • Kadmium

Lovgivning og direktiver

RoHS-og CE-merkning

EU-direktiv med målsetting om å begrense bruken av tungmetaller

RoHS (Restriction of Hazardous Substances) er et EU-direktiv med målsetting om å begrense eller forby bruk av farlige tungmetaller og flammehemmere i elektriske og elektroniske produkter Direktivet angir ulike grenseverdier avhengig av hvilket tungmetall det gjelder. Produkter som oppfyller kravene i RoHS-direktivet, blir CE-merket.

Direktivet omfatter en rekke elektronikkprodukter innen mange bransjer:

 • IT- og kommunikasjonsutstyr
 • Forbrukerutstyr
 • Automater
 • Medisintekniske produkter

REACH

EU-forordning som regulerer produksjon og sikker bruk av kjemikalier

REACH–direktivet klassifiserer særlig farlige stoffer som deretter blir oppført på den såkalte kandidatlisten. Forkortelsen står for Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals.

Er det ikke bare å skifte ut stoffene som regnes som skadelige for miljøet?

Det er lettere sagt enn gjort. En utskifting av kjemiske stoffer krever stor forsiktighet, siden det nye stoffet kan være mangelfullt undersøkt med hensyn til miljøpåvirkning. Derfor krever nye stoffer omfattende utredninger, der erstatningsstoffene må være minst like bra som de «gamle».

Tips!

Flere bedrifter benytter egne reguleringer som går lengre enn eksisterende lovverk når det gjelder stoffer som ikke er tillatt i produktene. Prøv å søke på følgende ord hvis du ønsker mer informasjon om hvilke farlige stoffer det gjelder:

 • Begrenset
 • Regulert
 • Overvåket

Gjenbruk og resirkulering

Beregninger viser at det genereres rundt 50 millioner tonn elektrisk avfall hvert år. Da snakker vi om enorme mengder som kan forårsake enorm skade hvis de ikke havner riktig. Derfor er det viktig at vi som sluttbrukere tar vårt ansvar og leverer inn gammel elektronikk på riktig sted, slik at den kan håndteres på en sikker og miljøvennlig måte.

Hva skal du tenke på?

Først og fremst må du være klar over at elektronikk aldri skal kasseres sammen med vanlig avfall, men må avhendes og håndteres av en sertifisert gjenvinningsstasjon eller aktør.

Beregninger viser at mellom 16 og 38 prosent av alt elektronikkavfall fra EU havner utenfor unionens grenser og i illegale hender. Vær derfor oppmerksom på donasjoner og innsamlinger som ikke støttes av en sertifisert gjenvinningsstasjon eller aktør.

Gjenbruk eller resirkulering?

Gjenbruk av et produkt er og vil alltid være et mer bærekraftig alternativ enn å resirkulere det samme produktet. Økt bevissthet blant forbrukere og høyere kvalitet på produkter har medført større etterspørsel etter brukte og resirkulerte produkter. Dette gjelder naturligvis også elektronikkprodukter, og i dag finnes det en rekke bedrifter som har spesialisert seg på å gi produkter som ellers ville blitt kassert, et nytt liv.

Dustin gjenbruk

Gi dine gamle IT-produkter en ny sjanse. Gjenbruk av elektronikk er skånsomt for miljøet og lønnsomt for bedriften din. Med vår hentetjeneste gir du enkelt dine gamle IT-produkter muligheten til å treffe noen nye. Bestill retur her.