Allmenne Kjøpsvilkår – Bedrift

Versjon 2023:1 gjeldende fra 25 april 2023

Introduksjon

1. Anvendelighet

Dustin Norway AS («Dustin») sine Allmenne Kjøpsvilkår - Bedrift, heretter «Allmenne Kjøpsvilkår», gjelder for leveranse av produkter og tjenester til kunder fra og med overnevnte dato og erstatter tidligere gjeldende kjøpsbetingelser gitt av Dustin.

Særskilte bestemmelser for leveranse av produkter og tjenester finnes under de tilhørende overskriftene nedenfor. Videre er bestemmelsene under overskriften ’alminnelige bestemmelser’ gjeldende for alle leveranser.

Disse Allmenne Kjøpsvilkår gjelder for alle ordrer foretatt der kunden opptrer i utførelse av profesjonell aktivitet eller deres virke for forsyning av produkter og/eller tjenester levert av Dustin, med mindre annet er avtalt. Disse Allmenne Kjøpsvilkår skal, sammenholdt med gjeldende ordrer eller spesifikke kjøpsbetingelser som refererer til disse Allmenne Kjøpsvilkår, heretter betegnes som «Avtalen».

Dersom kunden handler som forbruker gjelder Kjøpsvilkår for Forbrukere.

Særskilte bestemmelser for levering av produkt

2. Produktinformasjon

Varene som presenteres på Dustin sin hjemmeside representerer Dustin sitt ordinære sortiment. Ved avvik eller motstrid mellom vilkår, produktinformasjon eller priser oppgitt på Dustin sine hjemmesider og det som angis i øvrige publikasjoner, skal informasjon oppgitt på Dustin sine hjemmesider legges til grunn.

3. Priser og frakt

De til enhver tid gjeldende priser er tilgjengelige på Dustin sine hjemmesider som oppdateres løpende. Priser er oppgitt i NOK eksklusive merverdiavgift og andre eventuelle skatter eller avgifter forbundet med produktkjøp. Fraktkostnader kommer i tillegg. Dustin forbeholder seg retten til å endre priser uten forvarsel. Prisene gjelder slik de er angitt på Dustin sine hjemmesider, med mindre annet følger av særskilt avtale.

Importprodukter inngår ikke i Dustin sitt ordinære sortiment, og Dustin priser slike produkter basert på valutakursen gjeldende på faktureringstidspunktet. Ordrebekreftelsen oppgir et midlertidig anslag av salgsprisen, men den endelige, fastsatte salgsprisen fremkommer på faktura, justert etter valutakursen på faktureringsdato som fastsettes av Dustin.

Fraktkostnader tilkommer samtlige leveranser. Den totale fraktkostnaden beregnes på faktureringstidspunktet. Faktura vil inneholde informasjon om forsendelsens vekt og dimensjoner, samt hvorvidt forsendelsen må leveres på pall, i flere forsendelser, og liknende fraktinformasjon. Faktura informerer videre om at det tilkommer gebyr for uavhentede forsendelser.

Mer informasjon om fraktkostnader er tilgengelig her.

4. Betalingsvilkår og sikkerhet

Betaling kan foretas ved bruk av kredittkort/debetkort, direktebetaling via nettbank eller ved faktura. Fakturering skjer etter særskilt kredittsjekk. Betaling kan også foretas ved finansiering gjennom en samarbeidspartner av Dustin.

Faktureringsbeløpet skal være tilgjengelig på Dustin sin bankkonto senest ti (10) dager fra faktureringsdato («Forfallsdato»). Ved forsinket betaling har Dustin rett til å kreve forsinkelsesrenter etter forsinkelsesrenteloven samt betalingspåminnelse med purregebyr etter inkassoforskriften.

Dersom kunden ønsker papirfaktura, tilkommer et fakturagebyr. Melding om feil i faktura fra Dustin (reklamasjon) må fremsettes innen Forfallsdato. Reklamasjon som ikke er rettidig fremsatt, kan ikke gjøres gjeldende overfor Dustin.

Dustin beholder eiendomsretten over produktene frem til Dustin har mottatt full betaling.

Dersom det foreligger rimelig tvil vedrørende kunden sin betalingsevne forbeholder Dustin seg retten til å fastsette en kortere periode før Forfallsdato, kreve forskuddsbetaling eller liknende sikkerhetstillelse for fremtidige leveranser.

Mer informasjon om betalingsvilkår finnes her.

5. Bestilling og ordrebekreftelse

Ved å gjennomføre et kjøp hos Dustin aksepterer kunden disse Allmenne Kjøpsvilkår. Gjennom aksept av vilkårene binder kunden seg til å følge disse i sin helhet.

Ved bestilling sendes en mottaksbekreftelse med emneteksten «takk for din ordre» per epost. Denne meldingen har informasjon om bestillingens innhold. I forbindelse med forsendelse av leveransen fra Dustin sine lager sendes en ordrebekreftelse per epost med emneteksten «din ordre er på vei». Bindende avtale mellom partene inngås først ved avsendelse av ordrebekreftelsen til kunden. kunden er derimot bundet av sin bestilling fra bestillingen har funnet sted.

6. Leveranse

Leveranse i Norge foretas av transportør eller speditørfirma engasjert av Dustin, og leveres på følgende leveringsvilkår: ‘Ex works’ Dustin sitt varehus, i henhold til Incoterms® 2020. Risiko for forsendelsen går over på kunden idet Dustin overleverer forsendelsen til fraktfører.

Dustin står ikke ansvarlig for forsinket levering, uavhengig av om forsinkelsen skyldes fraktfører, forsinkelse eller delleveranse fra produsent eller andre omstendigheter.

Dustin forbeholder seg retten til å nekte å levere til, eller akseptere ordre fra enkelte geografiske lokasjoner dersom Dustin finner dette nødvendig, for eksempel for lokasjoner der spesifikke lovkrav får anvendelse.

Mer informasjon om leveranse er tilgjengelig her.

7. Gjenkjøp

På vilkårene under aksepterer Dustin gjenkjøp av et produkt fra det ordinære sortimentet innen det er gått ti (10) dager fra faktureringsdato. Ved gjenkjøp skal produktet være ubrukt og returneres i uåpnet og intakt originalforpakning, uten tilskitning, merker og skader.

Kunden skal betale fraktkostnader og eventuell gjenkjøpsavgift, dersom det er gjeldende. Fraktkostnad og eventuell gjenkjøpsavgift belastes kunden sitt eventuelle tilgodehavende hos Dustin, eller faktureres separat.

Ved ønske om gjenkjøp skal kunden kontakte Dustin, fortrinnsvis ved å opprette et oppdrag under Min Konto/Ordrehistorikk på Dustin sine hjemmesider. Merk at mottakelse av et oppdragsnummer eller returseddel ikke innebærer aksept av gjenkjøpet. kunden skal returnere produktet til Dustin sammen med kopi av ordreseddel og informasjon om gjenkjøpets oppdragsnummer. Produktet skal være Dustin i hende senest innen fjorten (14) dager fra oppdragsnummer ble utstedt til kunden. Frakt må være betalt og produktet må være godt innpakket i an akseptabel ytre emballasje. kunden er ansvarlig for tap eller skade av produktet under transport. Gjenkjøp godkjennes av Dustin (etter å ha mottatt produktet) der kunden har oppfylt alle de overnevnte krav. Godkjente gjenkjøp krediteres kunden etter fratrekk for eventuelle returkostnader. Retur som ikke blir akseptert for gjenkjøp skal returneres til kunden for kunden sin regning.

Dustin aksepterer ikke ordrekanselleringer eller gjenkjøp av spesialbestillinger med mindre det hefter vesentlig mangel ved produktet. Spesialbestillinger som ikke kan kanselleres eller returneres for gjenkjøp merkes med denne informasjonen i produktinformasjonen og i ordrebekreftelsen.

8. Transportskader

Ved mottak av produktene skal kunden undersøke produktene som er levert. Transportskader skal rapporteres til transportøren ved levering og til Dustin, først og fremst gjennom Min Konto/Ordrehistorikk. Transportskader skal rapporteres på leveringsdagen, og skjulte transportskader som ikke er oppdaget og som ikke burde ha blitt oppdaget ved undersøkelsen ved levering, skal rapporteres så snart som mulig og senest innen én (1) uke etter mottatt leveranse.

Enhver transportskade bør dokumenteres av kunden, fortrinnsvis med bilder som klart viser skadene på forsendelsens innhold, forpakningens tilstand, enhver skade på støtabsorberende indre forpakning og bilde av selve konnossementet (transportdokumentet). Alt forpakningsmateriale må tas vare på av kunden frem til klagen er ferdig behandlet.

Dersom kunden ikke rapporterer transportskaden i samsvar med de Allmenne Kjøpsvilkår mister kunden sin rett til å fremme krav knyttet til transportskaden.

9. Reklamasjon

Ved mottak av leveransen skal kunden undersøke produktene som er levert For å kunne gjøre mangelskrav gjeldende må kunden reklamere overfor Dustin umiddelbart etter at mangel oppdages, og senest ti (10) dager fra faktureringsdato, og så returnere produktet på angitt måte

Dersom kunden skal gjøre mangelskrav gjeldende må kunden kontakte Dustin fortrinnsvis gjennom å opprette et oppdrag under Min Konto/Ordrehistorikk på Dustin sine hjemmesider. Merk at mottakelse av et oppdragsnummer eller returseddel ikke innebærer aksept av reklamasjonen. Oppdragsnummeret er gyldig i fjorten (14) dager etter at oppdragsnummeret er utstedt, og det returnerte produktet skal tilgjengeliggjøres for Dustin innen denne perioden. Ved retur av produktet skal fraktkostnadene bæres av kunden. Videre skal ordrenummer, faktura og informasjon om gyldig oppdragsnummer samt en detaljert redegjørelse av mangelen følge med i returen av produktet. Ved feilaktig reklamasjon, inkludert der reklamasjonen er uriktig i henhold til denne prosess, forbeholder Dustin seg retten til å returnere produktet til kunden samt belaste kunden fraktkostnadene. Returvarer skal sendes godt innpakket i godkjent emballasje (for eksempel brun bølgepappkartong). kunden star ansvarlig for tap eller mangler ved produktet som oppstår under transport. Transportskade forårsaket av mangelfull innpakning belastes kunden. Dustin forbeholder seg retten til å foreta produktkontroll av returnerte produkter, og rett til å belaste kunder for kostnader forbundet med produktkontroll dersom produktet ikke er beheftet med mangel og reklamasjonen avvises.

Mer informasjon om reklamasjon er tilgengelig her.

10. Garanti

Produktgaranti gis av produktenes respektive produsenter. Dustin gir ingen garanti som går utover det som følger av produsentenes garantibetingelser.

11. Ansvar

Dersom det foreligger mangel som Dustin svarer for, forplikter Dustin seg til å avhjelpe mangelen enten ved å foreta reparasjon, omlevering eller ved å tilbakebetale av kjøpesummen, etter Dustin sitt skjønn. Dustin forbeholder seg retten til å henvise kunden direkte til de respektive produsenter eller deres servicesenter for reparasjon av mangel. Videre rettigheter kan følge av de respektive produsentenes egne garantier rettet mot sluttkunden.

Dustin er ikke ansvarlig for produkters kompatibilitet med andre produkter i Dustin sitt sortiment eller for kompatibilitet med kunden sine nåværende produkter, med mindre annet er uttrykkelig fastsatt av Dustin eller følger av produktinformasjon gitt av Dustin.

Dustin sitt ansvar for mangler er begrenset til det som er angitt over og kunden kan ikke gjøre øvrige mangler gjeldende ovenfor Dustin. Dustin svarer under ingen omstendighet for indirekte tap eller konsekvenstap, slik som tapt produksjon, tapt fortjeneste eller andre tap som følger av helt eller delvis hindret bruk av datamaskiner eller informasjon eller for tap av data.

Dustin sitt fullstendige ansvar overfor kunden under denne Avtalen (herunder ansvar for handlinger eller forsømmelser begått av Dustin ansatte, representanter eller underleverandører, ansvar som følge av kunden sine mangelsbeføyelser som omlevering, prisavslag og liknende, samt erstatningsansvar) er begrenset til det beløp kunden har betalt for de relevante produkt og/eller tjenester i løpet av siste tolv (12) måneders periode.

12. Teknisk support

For teknisk support og brukerstøtte forbeholder Dustin seg rett til å henvise kunden til de respektive produsentene, samt eventuelt til tredjeparts betalingssupport. Telefonnummer til de respektive produsenter/leverandører er tilgjengelig på Dustin sine hjemmesider under fanen kundeservice/kontakt/hvem kontakter jeg. Vennligst merk at supporten kan være på engelsk for visse produsenter og at det i noen tilfeller gis support utelukkende gjennom epost og hjemmesider.

13. Særskilte vilkår for programvare

All programvare som finnes tilgengelig på Dustin sine hjemmesider er opphavsrettslig beskyttede verk fra de respektive produsenter. Ved kjøp av bruksrett og/eller lisens til programvare godtar kunden at vilkår fra den respektive produsent eller lisensgiver er gjeldende. Vilkårene kan være vedlagt, medfølge, bestillingsprosessen eller inngå i programvaren. I lys av det ovenstående, påtar Dustin seg ikke ansvaret for salg av programvare, inkludert, men ikke begrenset til, hvorvidt programvaren passer til formålet eller for immaterielle rettigheter. Det gjøres oppmerksom på at alle kjøp relatert til programvare som er foretatt gjennom Dustin Services Marketplace er underlagt kjøpsvilkårene som følger av Dustin sine «Allmenne Kjøpsvilkår – Dustin Services Marketplace».

14. Særskilt om skytjenester

Ved kjøp av skytjenester henviser Dustin kunden til de respektive rettighetshaveres online abonnementsavtale eller de respektive rettighetshaveres vilkår for særskilt bestilte produkter eller tjenester.

Særskilte bestemmelser for levering av tjenester

15. Omfang og gjennomføring

Dustin vil utføre den avtalte tjenesten («Tjenesten») på en fagmessig måte og med for formålet kvalifiserte personer.

Dustin kan engasjere underleverandører til å utføre Tjenesten. Om Dustin engasjerer en underleverandør vil Dustin være ansvarlig for arbeid utført av både Dustin og av underleverandøren.

Kunden skal gi Dustin tilgang til alle opplysninger og dokumentasjon som er nødvendig for at Dustin skal kunne utføre og levere Tjenesten i samsvar med Avtalen. Hvis Tjenesten skal utføres i kunden sine lokaler, skal Dustin få tilgang til lokalene i den utstrekning det er nødvendig for utførelsen av Tjenesten.

16. Betaling mm.

Dustin har rett til betaling i henhold til Dustin sin til enhver tid gjeldende prisliste. Dersom partene avtalt at andre priser enn hva som fremgår av den til enhver tid gjeldende prislisten til Dustin, har Dustin rett til å justere de avtalte priser en gang per år i samsvar med endringer i Statistisk sentralbyrås indeks over gjennomsnittlig månedslønn i ‘Privat sektor og offentlig eide foretak’ for ‘Informasjonstjenester’ for ‘Heltidsansatte’ (SSB statistikkbank).

Dustin sin kompensasjon er oppgitt eksklusive merverdiavgift og inkluderer ikke eventuelle andre avgifter og gebyrer knyttet til Tjenesten.

Dustin har krav på dekning av utgifter i samsvar med det som er avtalt mellom partene.

Dustin utfører Tjenesten i vanlig arbeidstid i henhold til gjeldende prisliste. Dustin har krav på vederlag for arbeid utenom ordinær arbeidstid i henhold til den til enhver tid gjeldende prisliste.

17. Betalingsvilkår og sikkerhet

Betaling skjer med faktura etter vurdering av kunden sin kredittverdighet. Betaling kan også skje ved finansiering gjennom en av Dustin sine samarbeidspartnere.

Faktura skal betales slik at fakturabeløpet er tilgjengelig på Dustin sin bankkonto innen ti (10) dager fra fakturadato. Ved forsinket betaling har Dustin rett til å kreve forsinkelsesrenter etter forsinkelsesrenteloven og betalingspåminnelse med purregebyr etter inkassoforskriften og gjeldende lov.

Dersom kunden ønsker papirfaktura, tilkommer et fakturagebyr for dette. Melding om feil i en faktura fra Dustin må være Dustin i hende innen fakturaens Forfallsdato. Dersom reklamasjon ikke er skjedd i tide kan feilen ikke gjøres gjeldende overfor Dustin.

Hvis det finnes rimelig tvil vedrørende kunden sin betalingsevne, har Dustin rett til å fastsette kortere betalingstid (endring av Forfallsdato), kreve forskuddsbetaling eller annen sikkerhet for ytelsen av Tjenesten.

18. Bestilling og ordrebekreftelse

Gjennom å bestille Tjenesten, aksepterer kunden disse Allmenne Kjøpsvilkår. Ved å akseptere vilkårene binder kunden seg til å følge vilkårene i sin helhet.

Bindende avtale inngås ved avsendelse av ordrebekreftelse til kunden.

19. Ansvar

Foreligger det feil ved Tjenesten som Dustin er ansvarlig for og hvor kunden har reklamert rettidig, skal Dustin etter eget skjønn vurdere om Dustin vil avhjelpe mangelen ved å foreta reparasjon eller omlevering. Hvis Dustin velger å ikke avhjelpe mangelen skal kunden ha rett på et rimelig prisavslag for det utførte arbeidet.

Dustin er ikke ansvarlig for feil forårsaket av maskinvare, programvare eller annet utstyr som ikke er levert av Dustin. Hvis Tjenesten består i rådgivning er Dustin sitt ansvar begrenset til slik rådgivning basert på korrekt og fullstendig informasjon som gis av kunden. Dustin tar ikke ansvar for de beslutninger som kunden fatter på bakgrunn av Dustin sin rådgivning.

Dustin sitt totale erstatningsansvar ovenfor kunden (herunder ansvar for handlinger eller forsømmelse fra Dustin sine ansatte, representanter eller underleverandører, samt ansvar relatert til prisavslag, omlevering eller lignende) er begrenset til det beløp kunden har betalt for de relevante Tjenestene under denne Avtalen i løpet av siste seks (6) måneders-periode.

Dustin er under ingen omstendigheter ansvarlig for (i) indirekte skader eller følgeskader, slik som produksjonsbortfall tap av antesipert fortjeneste, eller liknende skader, eller for (ii) tap av data.

Ansvarsbegrensningene etter dette punkt gjelder ikke for personskade eller hvis Dustin eller Dustin sin ledelse har handlet med forsett eller utvist grov uaktsomhet.

Kunden er ansvarlig for å skriftlig informere Dustin om alle endringer som kunden selv eller med hjelp av andre gjør i kunden sitt IT-miljø, dersom endringen kan påvirke Tjenesten eller funksjoner som leveres av Dustin. Dustin er ikke ansvarlig for feil som følger av slike endringer som ikke er meddelt Dustin, i samsvar med det ovenstående.

20. Reklamasjon

Kunden mister sin rett til å fremsette erstatningskrav hvis det ikke er reklamert skriftlig uten forsinkelse, ikke senere enn tre (3) måneder etter at Dustin har utført den relevante Tjenesten.

21. Immaterielle rettigheter

Kunden overtar eiendomsretten til samtlige immaterielle rettigheter som skapes av Dustin særskilt for kunden under utførelse av Tjenesten. Med mindre annet er skriftlig avtalt, mottar Dustin en ikke-eksklusiv lisens uten tidsbegrensning til alle immaterielle rettigheter skapt av Dustin særskilt for kunden.

Kunden overtar ikke noen andre immaterielle rettigheter knyttet til Tjenesten som tilhører Dustin eller til en tredjepart utover det som angis ovenfor. kunden har ingen rett til å gjøre endringer i immaterialrettslig beskyttet materiale som tilhører Dustin eller tredjeparter. For disse immaterielle rettighetene gjelder de vilkår som innehaveren av den aktuelle immaterielle rettighet til enhver tid anvender.

Dustin er forpliktet til å informere kunden dersom ytterligere lisenser eller rettigheter utover det som fremgår av Avtalen er påkrevd for å kunne utnytte Tjenesten.

Kunden sin fortsatte rett til å bruke resultatene av Tjenesten etter Avtalen er opphørt er betinget av at kunden har oppfylt sin betalingsplikt.

22. Krenkelse av immaterielle rettigheter

Hvis kunden tilveiebringer immaterialrettslig beskyttet materiale under Avtalen, garanter kunden at kunden innehar alle de rettigheter og godkjenninger som kreves for utførelsen av Tjenesten i samsvar med Avtalen.

Dustin garanterer at Tjenesten som utføres av Dustin og de immaterielle rettigheter som Dustin skapt eller tilveiebragt av under Avtalen (med unntak av tredjepartstjenester eller produkter fra Dustin leverandører eller underleverandører) etter hva Dustin kjenner til, ikke krenker tredjeparts rettigheter.

Kunden skal straks varsle Dustin skriftlig om krav fra tredjeparter angående krenkelse av immaterielle rettigheter som følge av kunden sin bruk av Tjenesten.

Dersom en tredjepart fremsetter påstand om krenkelse av immaterielle rettigheter som Dustin er ansvarlig for (altså ikke overtredelser knyttet til endringer gjort av kunden eller som er relatert til tredjepartsprodukter eller lignende brudd), skal Dustin ha rett til å, for egen regning, overta tvisten og føre saken på vegne av kunden. Dustin skal videre, og for egen regning, enten sikre at kunden kan fortsette sin utnyttelse av Tjenesten i løpet av tvisten, eller bytte ut den omtvistede del av Tjenesten med en liknende, akseptabel tjeneste eller produkt. kunden har ikke rett til å innrømme ansvar eller til å inngå avtale, oppgjør eller kompromiss med tredjepart om slikt krav uten på forhånd å innhente skriftlig samtykke fra Dustin. Slikt samtykke skal ikke nektes uten saklig grunn, og skal avgis uten forsinkelse. Dersom Dustin ikke kan sikre kunden sin rett til å ta i bruk lignende, akseptabelt produkt eller tjeneste, har begge partene rett til å heve Avtalen forbundet til Tjenesten eller produktet med umiddelbar virkning, som eksklusiv beføyelse som avskjærer øvrige misligholdsbeføyelser i forbindelse med det påståtte avtalebrudd. Dustin plikter i det tilfelle å tilbakebetale det beløpet som er betalt for produktet eller Tjenesten med fratrekk for kunden sitt bruk, forutsatt at kunden returnerer produktet.

Dustin forplikter seg til å kompensere kunden for erstatning og annen betaling som kunden etter forlik eller dom må betale for krenkelse av immaterielle rettigheter som Dustin er ansvarlig for og som har oppstått ved kunden sin bruk av Tjenesten. Ut over dette har kunden ikke rett til erstatning for tap som oppstår som følge av immaterialrettslige mangler i Tjenesten som Dustin er ansvarlig for.

23. Varighet og oppsigelse

Avtalen gjelder fra den signeres av partene (herunder fra bindende aksept avgitt per e-post fra autorisert representant fra selskapet). Med mindre annet er avtalt, gjelder Avtalen frem til oppsigelse, med en gjensidig oppsigelsestid på tre (3) måneder. Oppsigelse må være skriftlig.

Uavhengig av det ovenstående kan partene skriftlig si opp Avtalen med umiddelbar virkning dersom en part:

  1. i vesentlig grad tilsidesetter eller bryter bestemmelsene i Avtalen, og avhjelp, der avhjelp er mulig, ikke skjer innen tretti (30) dager etter parten har mottatt skriftlig varsel om bruddet, eller
  2. slås konkurs eller avvikles, er under restrukturering, utsetter betalinger eller for øvrig kan antas å være insolvent.

Alminnelige bestemmelser

24. Kobling til tredjeparts nettsider

URL-lenker på Dustin sine hjemmesider gjør det mulig for besøkende å forlate Dustin sine hjemmesider. De lenkede nettsidene kontrolleres ikke av Dustin og Dustin er ikke på noen måte ansvarlig for innholdet på nettsidene eller innholdet i videre koblinger fra disse nettsidene. Dustin gjør lenkene tilgjengelige kun for å forenkle kunden sine søk og innebærer ikke at Dustin godkjenner de respektive nettsidene.

25. Dustin sin hjemmeside og immaterielle rettigheter

Innholdet på Dustin sine hjemmesider eies av Dustin eller lisensgiver. Informasjonen er beskyttet gjennom markedsføringslovgivning og lovgivning for beskyttelse av immaterielle rettigheter, hvilket innebærer at varemerker, firmanavn, produktnavn, bilder og grafikk, design, layout etc. ikke skal kopieres eller på annen måte anvendes uten at det foreligger forhåndsgitt, skriftlig samtykke fra Dustin. Utskrift eller annen kopiering av materiale er tillatt for egen, privat, ikke-kommersiell bruk. Det er forbudt å kopiere, lagre eller på annen måte reprodusere, bearbeide, endre, overføre, tildele eller på andre måter benytte eller utnytte materialet eller deler av dette uten at Dustin på forhånd har gitt skriftlig samtykke til dette.

26. Kundekonto

Innloggingsinformasjon (brukernavn og passord) til kundekonto på Dustin sine hjemmesider skal håndteres slik at de ikke kommer uautoriserte personer i hende. Ved å gi sin innloggingsinformasjon til andre bekrefter kunden at vedkommende kan legge inn bestillinger i kunden sitt navn og at kunden er betalingsansvarlig for slike bestillinger overfor Dustin. For kundekonto som tilhører juridiske personer anses samtlige personer som har tilgang til innloggingsinformasjonen å være autorisert til å legge inn bestillinger på vegne av kunden. Dersom kunden mistenker at noen uten deres autorisasjon har tilgang til deres innloggingsinformasjon, plikter kunden å umiddelbart varsle Dustin samt å endre passordet.

De fullstendige vilkårene for kundekonto på Dustin sine hjemmesider er angitt i Vilkårene for Dustinkonto.

27. Persondata

Når Dustin er databehandlingsansvarlig

Dustin vil i forbindelse med kundeordrer for produkter og tjenester behandle personopplysninger om kunden sine kontaktpersoner («Selskapets Representanter») for de formål og på de vilkår angitt i Dustin sine Retningslinjer for personvern. Ved å opprette en bedriftskonto hos Dustin, bekrefter kunden at kunden har informert Selskapets Representanter om Dustin sin behandling av deres persondata, og at kunden har innhentet deres samtykke til behandlingen.

Når Dustin er databehandler på vegne av kunden

Der Dustin er databehandler på vegne av kunden skal partene inngå en separat databehandleravtale om behandling av personopplysninger som Dustin utfører på vegne av kunden.

28. Lovvalg og tvisteløsning

Avtalen er underlagt norsk rett.

Eventuelle tvister som oppstår i forbindelse med Avtalen herunder brudd, terminering eller ugyldighet av denne, skal bli endelig avgjort ved voldgift og i henhold til voldgiftsloven. Voldgiftsstedet skal være Oslo. Voldgiftsbehandlingen og voldgiftsdommen skal være underlagt taushetsplikt, med mindre annet er avtalt mellom partene. Dersom Dustin som følge av sakens art og størrelse finner dette hensiktsmessig, skal Dustin til enhver tid ha rett til å bringe tvisten inn for de ordinære domstoler med Oslo tingrett som rett verneting i første instans.

29. Ansvarsfraskrivelse

Dustin skal ikke ha noe ansvar for uteblitt eller forsinket oppfyllelse av Dustin sine forpliktelser etter Avtalen i den grad oppfyllelsen er umuliggjort, vesentlig forhindret eller blir gjenstand for en vesentlig kostnadsøkning på grunn av forhold utenfor Dustin sin rimelige kontroll, herunder, men ikke begrenset til, krigslignende hendelser, opptøyer eller opprør, forstyrrelser i offentlige forbindelser, cyberangrep, import- eller eksportreguleringer, endringer i lov og forskrift eller i tolkningen av disse, handlinger fra myndigheter, streik, lockout, blokade eller andre arbeidskonflikter, brann, eksplosjoner eller andre ulykker, epidemier, pandemier, ethvert naturfenomen eller mangler og forsinkelse i leveransen fra underleverandør som skyldes de ovennevnte omstendighetene.

For å unngå tvil inkluderer ansvarsfraskrivelsen covid-19-pandemien eller annen epidemi eller pandemi og deres påfølgende konsekvenser som påvirker leverandørene eller underleverandørene til Dustin sin evne til å levere eller levere til avtalt pris eller tid.

30. Reeksportere

Kunden skal ikke selge, eksportere eller reeksportere, direkte eller indirekte, til Den russiske føderasjon eller til bruk i Den russiske føderasjon, varer som leveres i henhold til eller i forbindelse med denne Avtalen og som omfattes av artikkel 12g i rådsforordning (EU) nr. 833/2014. Ethvert brudd på dette kravet skal utgjøre et vesentlig mislighold som gir Dustin rett til å si opp eller heve Avtalen og til å søke passende erstatning eller kompenserende tiltak for Dustin.

31. Øvrig

Dustin forbeholder seg retten til å endre all informasjon, inkludert, men ikke begrenset til, priser, tekniske spesifikasjoner og produkttilbud uten forutgående varsling.

Informasjon og priser angis med forbehold om trykk- og skrivefeil, unøyaktigheter i angitte tekniske spesifikasjoner, leverandørens prisøkninger og opphørssalg.

Informasjonen som er tilgjengelig på Dustin sine hjemmesider utgjør ikke et løfte om brukervennlighet, egnethet eller garanti med mindre dette er særskilt spesifisert skriftlig til kunden. Aktuelle tilbud gjelder så lenge lageret rekker, med mindre annet er oppgitt.

Ved å akseptere disse Allmenne Kjøpsvilkår garanterer kunden for at produktene og tjenestene kun skal brukes i profesjonell kontekst, slik som for eksempel i egen bedrift, opplæringsaktiviteter eller i offentlig virksomhet.

Kunden har ikke rett til å overdra Avtalen eller rettigheter og forpliktelser som følger av Avtalen uten å ha forhåndavgitt, skriftlig samtykke fra Dustin. Dustin forbeholder seg retten til å overdra Avtalen uten forhåndssamtykke fra kunden til en erverver i forbindelse med salg eller overføring av Dustin sin forretningsdrift eller en del av denne, eller til Dustin sine tilknyttede forretningsenheter, og, for unngåelse av tvil, ved fusjon og fisjon.

Dustin forbeholder seg retten til når som helst å endre disse Allmenne Kjøpsvilkår.