Almenne vilkår

INTRODUKSJON

1. 1. Anvendelse etc.

Dustin Norway AS («Dustin») generelle salgsvilkår - Appmarket er anvendelig ved leveranse av programvare, tjenester eller støttetjenester til kunder som har kjøpt via nettsiden http://appmarket.dustin.no (”Appmarket”) fra ovennevnt dato. Dette erstatter alle Dustins tidligere publiserte generelle salgsvilkår.

Disse generelle salgsvilkårene - Appmarket er anvendelig med mindre annet er avtalt skriftlig. Om de generelle salgsvilkårene - I tilfeller der det er framsatt bestemmelser i Appmarket som avviker fra vilkårene i den spesifikke programvaren, tjenesten eller støttetjenesten, vil de spesifikke vilkårene være gjeldene.

LEVERINGSVILKÅR

2. Produktinformasjon og garanti

Programvare, tjenester og støttetjenester som presenteres på Appmarket representerer Dustins ordinære utvalg av varer.

All programvare som er tilgjengelig for innhenting fra Dustins nettsted er opphavsrettslig beskyttet arbeid fra den respektive produsenten. Dustin gir ingen garantier knyttet til produkter og tjenester som selges via Appmarket, disse produktene og tjenestene tilbys av Dustin «som de er», uten garantier, og i samsvar med vilkårene for hver spesifikke programvare, støtte eller støttetjeneste som er tilgjengelig på Appmarket.

3. Priser

Gjeldende priser på produkter og tjenester er tilgjengelige på Appmarket som oppdateres i sanntid. Prisene er i NOK og ekskluderer MVA. Dustin har rett til å endre prisene på Appmarket uten forvarsel. Pris for bestillinger som allerede er foretatt kan ikke justeres med mindre angitt i vilkårene for spesifikk programvare, tjeneste eller støttetjeneste. Prisene på Appmarket er gyldige dersom ikke annet er avtalt. Ytterligere vilkår for justering av priser på produkter og tjenester kan settes ut i vilkårene for spesifikk programvare, tjeneste eller støttetjeneste som er tilgjengelig på Appmarket.

4. Betalingsbetingelser og sikkerhet

Betaling skjer ved faktura. Fakturering blir gjort etter undersøkelse av kundens kredittverdighet. Faktura skal betales slik at fakturabeløpet er tilgjengelig på Dustins bankkonto senest ti (10) dager fra fakturadato. Om betalingen er forsinket har Dustin rett til å kreve renter ved forsinket betaling i henhold til svensk rentelov, samt purregebyr i henhold til lovverket.

Dustin belaster et faktureringsgebyr per faktura dersom kunden ønsker en papirfaktura. Unøyaktigheter i en faktura fra Dustin må gjøres krav på senest ved forfallsdato. Om et krav eller en klage ikke sendes i tide, kan ikke unøyaktigheten gjøres gjeldende mot Dustin. Om det er begrunnet tvil om kundens betalingsevne, har Dustin rett til å forkorte kredittperioden, kreve forhåndsbetaling eller annen sikkerhet for fremtidig levering.

5. Bestilling og bestillingsbekreftelse

Ved kjøp fra Dustin, aksepterer kunden disse generelle salgsbetingelsene - Appmarket. Ved å akseptere vilkårene, plikter kunden å overholde vilkårene i sin helhet.

Ved sending av en bestilling, blir en bekreftelse sendt til kunden. Bindende avtale trer i kraft når kunden bekrefter sin bestilling og har akseptert alle vilkår for produktet eller tjenesten, henholdsvis i Appmarket, og Dustin har sendt ut en bekreftelse på kundens kjøp.

6. Levering

Levering skjer elektronisk til kunden fra respektiv produsent i samsvar med produsentens vilkår.

Dustin er under ingen omstendighet ansvarlig for eventuelle forsinkelser i leveringen, uavhengig av om forsinkelsen er forårsaket av produsent/leverandør eller forårsaket av andre grunner.

7. Angrerett

Dustin aksepterer angreretten med hensyn til programvare, tjenester eller støttetjenester kjøpt via Appmarket kun i den grad at en angrerett er gitt av produsent/leverandør i samsvar med deres spesifikke vilkår.

Eventuelle returkostnader belastes kundens saldo eller faktureres separat.

8. Immaterielle rettigheter

Under kjøp av bruksrett og/eller lisens til programvaren, vil hver produsent eller lisensgivers vilkår gjelde. Slike betegnelser er gitt via Appdirect og/eller er inkludert i programvaren.

Bortsett fra det som følger av de spesifikke vilkår for hvert produkt eller tjeneste, har kunden ikke krav på å bruke, kopiere, endre eller manipulere programvare eller andre immaterielle rettigheter knyttet til programvare, tjeneste eller støttetjeneste kjøpt via Appmarket, samt å overføre eller lisensiere slik programvare eller immaterielle rettigheter til en tredjepart.

9. Erstatningsansvar og skader

Eventuelle feil i programvare, tjeneste eller støttetjeneste blir håndtert i samsvar med vilkårene for slik spesifikk programvare, tjeneste eller støttetjeneste. Dustin har rett til å henvise kunden direkte til respektiv produsent/leverandør, eller til en partner referert til av produsent/leverandør, for å rette feilen.

Dustins ansvar når en programvare, tjeneste eller støttetjeneste er defekt er begrenset til det som er beskrevet ovenfor, kunden kan ikke rette krav mot Dustin knyttet til feil i programvare, tjeneste eller støttetjeneste.

Dustin er ikke, under noen omstendigheter, ansvarlig for indirekte skader eller følgeskader, som for eksempel produksjonstap eller manglende overskudd, eller andre skader grunnet umulighet eller problemer ved bruk av datamaskiner eller informasjon, eller for tap av data.

10. Teknisk støtte

For teknisk støtte og brukerstøtte, har Dustin rett til å henvise kunden til den respektive produsenten av produktet, og også eventuelt til det tredje forretningspartiets betalingsstøtte. Vær oppmerksom på at støtten kan være på engelsk for noen produsenter og at det i noen tilfeller gis støtte kun via e-post eller nettsteder.

11. Force Majeure

Dustin er ikke ansvarlig for unnlatelse av utførelse på noen av sine forpliktelser på grunn av forhold utenfor Dustins kontroll, for eksempel krigshendelser, opptøyer eller opprør, forstyrrelser i offentlige forbindelser, import eller eksport forskrifter, endringer i lover og forskrifter eller i tolkningen derav, handlinger fra myndighetene, streik, lockout, blokade eller andre arbeidskonflikter, brann, eksplosjon eller andre ulykker, eller mangler og forsinkelser i tjenester som utføres av underleverandør på grunn av ovennevnte forhold.

SPESIFIKKE VILKÅR FOR OFFICE 365-STØTTE

Spesifikke vilkår for Office 365-støtte er fastsatt i vilkårene for det spesifikke produktet i Appmarket.

Les mer om støtte for Office 365

GENERELLE VILKÅR

12. Lenker til tredjeparts nettsteder

Lenker på Dustins hjemmeside lar besøkende forlate Dustins hjemmeside. Lenkede nettsteder er ikke kontrollert av Dustin, og Dustin har overhodet intet ansvar for innholdet på slike nettsteder eller innholdet i lenkene på slike nettsteder. Dustin tilbyr disse lenkene utelukkende for å gjøre det lettere å finne disse nettstedene, leveranse av en lenke betyr ikke godkjenning fra Dustin for det gjeldende nettstedet.

13. Dustins hjemmeside og immaterielle rettigheter

Innholdet på Dustins hjemmeside eies av Dustin eller dens lisensgiver. Informasjonen er beskyttet av markedsføringsloven, samt lover om beskyttelse av immaterielle rettigheter, som betyr at varemerker, firmanavn, produktnavn, bilder og grafikk, design, oppsett osv., ikke skal kopieres eller på annen måte brukes uten Dustins skriftlige samtykke. Utskrifter eller annen kopiering av materiale er tillatt for egen, privat, ikke-kommersiell bruk. Det er forbudt å kopiere, lagre eller på annen måte reprodusere, bearbeide, endre, sende, overføre, eller utnytte materialet eller deler av det uten Dustins skriftlige samtykke.

14. Kundekonto

Påloggingsinformasjon (brukernavn og passord) til kundekontoer på Dustins hjemmeside skal håndteres slik at opplysningene ikke blir tilgjengelige for uautoriserte personer. Ved å gi påloggingsinformasjon til noen andre bekrefter kunden dermed at en slik person eier rett til å legge inn bestillinger i kundens navn, og at kunden er ansvarlig for betaling for slike bestillinger i henhold til Dustin. For kundekontoer som tilhører juridiske personer, er alle individer med tilgang til påloggingsinformasjonen ansett å være kompetent til å legge inn en bestilling på vegne av kunden. Dersom en kunde har mistanke om at noen har uautorisert tilgang til kundens påloggingsinformasjon, er det kundens ansvar å umiddelbart å varsle Dustin og endre passordet.

15. Personopplysninger

Når Dustin er den personlige datakontrolløren
Når en kunde bestiller produkter og tjenester, vil Dustin behandle personopplysninger om kundens kontaktpersoner (”forretningsrepresentanter”) for de formål og på de vilkår som fremstår i Dustins Personvern. Ved opprettelse av en bedriftskonto hos Dustin, bekrefter kunden at kunden har informert forretningsrepresentanter om Dustins behandling av deres personopplysninger, og at kunden har fått samtykke til prosessen.

Når Dustin opptrer som personlig dataassistent for kunden
Når Dustin behandler personopplysninger på vegne av kunden, skal følgende gjelde. Kunden, i sitt virke som personopplysningskontrollør, er ansvarlig for at behandlingen av personopplysninger skjer i henhold til den svenske personopplysningsloven (1998:204). Dustin har kun lov til å behandle personopplysninger i henhold til kundens skriftlige instrukser og ikke til noen annet formål.  Dustin skal iverksette alle nødvendige tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte personopplysninger som behandles for kunden. Fjerndiagnostikk eller lignende prosedyrer kan kun utføres av Dustin dersom kunden har gitt sitt skriftlige samtykke. Dustin skal uten ugrunnet opphold informere kunden ved oppdagelse av oppfylte eller forsøkte tilfeller av uautorisert tilgang, ødeleggelse eller endring av kundens personopplysninger. Dersom personopplysninger står for behandling via kundens eget utstyr, plikter kunden å sikre at nødvendige tekniske og organisatoriske krav for å beskytte personopplysninger er på plass.

Dustin kan engasjere en underleverandør for å oppfylle Dustins forpliktelser om behandling av personopplysninger i henhold til avtalen. Dustin er ansvarlig for behandling av personopplysninger fra en slik underleverandør og at den samsvarer med kundens instrukser, samt at underleverandøren er bundet av de samme vilkårene som Dustin. Ved kundens skriftlige anmodning skal Dustin varsle om hvilken underleverandør som behandler kundens personopplysninger og landet hvor behandlingen foregår. Kunden har rett til å trekke seg fra kontrakten dersom kunden motsetter seg en konkret underleverandør.

Dustin har rett til å behandle personopplysninger i et land utenfor EU/EØS, så lenge det er i samsvar med svensk lovgivning. Dersom en underleverandør skal behandle personopplysninger i et land utenfor EU/EØS, skal Dustin sikre at underleverandøren signerer en standard EU-kontraktsklausul for overføring av personopplysninger til databehandlere i dette tredjelandet (derom det ikke er noe annet juridisk grunnlag for overføring). Dustin skal ha rett til å signere en slik avtale på vegne av kunden.

En gang i året, eller senest innen tre måneder fra det tidspunktet oppdraget ble fullført, har kunden rett til å kreve opplysninger fra loggen og annen informasjon som er nødvendig for å sikre at Dustin oppfyller kundens krav om behandling av personopplysninger og at Dustin tar nødvendige sikkerhetstiltak. En slik undersøkelse skal gjøres på kundens egen regning og om Dustin ber om det, av en uavhengig tredjepart. Dustin skal tillate undersøkelser foretatt av en instans som har lovlig rett til å utføre undersøkelser om behandling av personopplysninger. Dustins utgifter knyttet til slike undersøkelser kan belastes kunden.

Dustin skal ikke behandle personopplysninger på vegne av kunden lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle sine forpliktelser overfor kunden. Dustin skal innen tre måneder fra det tidspunkt da forpliktelsen opphørte, sørge for at kundens personopplysninger er slettet. Om Dustin lagrer personopplysninger på vegne av kunden, kan Dustin ikke slette personopplysninger før kunden har fått beskjed om at slettingen vil finne sted.

16. Gjeldende lov og tvister

Disse generelle salgsbetingelsene skal reguleres av det svenske lovverket om materiell rett. Enhver tvist, kontrovers eller krav som følge av eller i forbindelse med disse generelle vilkår for salg, eller brudd, opphør eller ugyldighet av denne, skal endelig avgjøres ved voldgift administrert av Arbitration Institute of Stockholm Chamber of Commerce («SCC»).

Setet for voldgift skal være Stockholm. Reglene for hurtig voldgift skal gjelde, med mindre SCC etter eget skjønn bestemmer, med hensyn til kompleksiteten i saken, samt beløpet i tvisten og andre omstendigheter, at voldgiftsregler skal gjelde. I sistnevnte tilfelle skal SCC også bestemme om voldgiftsdomstolen skal bestå av en eller tre voldgiftsdommere. Uavhengig av ovennevnte, skal Dustin til enhver tid ha rett til å søke om en midlertidig forføyning for å betale eller fremme en sak for betaling av et beløp på grunn av Dustin i retten med Stockholms tingrett som første instans.

17. Diverse

Dustin forbeholder seg retten til å endre all informasjon, inkludert men ikke begrenset til priser, tekniske spesifikasjoner og produkttilbud, uten forutgående varsel til kunden. Informasjon og priser er gitt med forbehold om trykkfeil og skrive-feil, unøyaktighet i oppgitte tekniske spesifikasjoner, leverandørens kursstigning og for opphørssalg.

Informasjonen som er tilgjengelig på Dustins hjemmeside utgjør ikke et foretak av anvendbarhet, egnethet eller annen garanti med mindre direkte oppgitt. Aktuelle tilbud gjelder så lenge lageret rekker, om ikke annet er angitt.

Kunden har ikke rett til å overføre avtalen, samt rettigheter eller forpliktelser under avtalen uten skriftlig samtykke fra Dustin.

Dustin forbeholder seg retten til når som helst å endre generelle betingelser for salg - Appmarket.