Inspirasjon

Klasserom der teknologien støtter pedagogikken

ALC-rom, Active Learning Classrooms, bygger på pedagogisk forskning som viser at kunnskap er ingenting som overføres, men noe som utvikles i samspill med omgivelsene. For å lykkes trengs fleksible rom og engasjerte lærere. Vi har tatt et dypdykk i både pedagogikken og teknikken, og snakket med to pedagoger om hvorfor de synes at ALC-rom er fremtiden.

Louise Bjur er undervisende bibliotekar innen emneområdet biomedisin ved Göteborgs Universitet. Da hun begynte på universitetet i 2015, var prosessen å arbeide mer aktivt med studentene allerede i gang. Louise interesserte seg umiddelbart, og i dag jobber hun nesten utelukkende med aktiv læring i ALC-rom.

– Initiativet kom da vi merket at tre timers forelesninger ikke fungerte så bra. Etter en stund zoomet studentene ut, forteller hun.

De søkte midler for å utstyre ALC-rom, men fikk i starten avslag. Da bestemte de seg for å teste pedagogikken likevel. Hvordan kunne de engasjere studentene og jobbe mer aktivt?

– Alle undervisningstimene måtte planlegges på nytt. Tidligere tok vi utgangspunkt i hva vi skal rekke å gå gjennom i en undervisningstime. Nå spurte vi oss i stedet; hvilke kunnskaper skal studentene ha når de forlater salen? Deretter tok vi utvalgte deler av kursmålene per undervisningstime, sier Louise.

Evalueringen viste at undervisningsformen var svært populær, og studentene opplevde at måten å arbeide på hjalp dem med å nå kursmålene. Året etter fikk teamet ressurser til å innrede ALC-rom med riktige møbler og teknikk. De kjøpte inn runde bord, stoler med hjul, whiteboard-tavler, skjermer og bærbare datamaskiner med tilhørende ladeskap.

- Lærdommen er at de fleste kan jobbe på denne måten bare man setter av tid til planlegging og evaluering. Og da vi fikk teknologien på plass, følte vi at den virkelig hjalp pedagogikken og synliggjorde læringsprosessen, sier Louise.

Diskusjon og deltakelse - våg å dele med gruppen

Hvordan kan en undervisningstime i et ALC-rom se ut? I rommet er det runde bord med rundt seks personer per gruppe. Læreren står i midten og innleder undervininngstimen med en kort presentasjon for deretter å gi gruppene en rekke spørsmål og oppgaver å løse.

– Presentasjonen skal være kort, slik at elevene raskt får komme i gang og jobbe, poengterer Louise.

Hver gruppe har tilgang til en skjerm på veggen ved siden av, en whiteboard-tavle samt en laptop der de kan søke informasjon. Noen ganger jobber de også fysisk med ulike materialer.

– Det er opp til hver gruppe å velge om de vil notere på whiteboard-tavlen eller datamaskinen, de fleste gjør begge deler. Noen ganger er det lettere å ta blyanten og skrive opp forskjellige tanker, sier Louise.

Gruppen diskuterer og tester seg frem for å komme frem til ulike løsninger. En viktig komponent i den aktive læringen er å synliggjøre prosessen og hvordan man som gruppe har kommet frem til en løsning.

- Som lærer får jeg ta del i de ulike gruppenes prosesser og kan støtte der det trengs, eller hjelpe dem med å utvikle et resonnement. Hele klassen kan ha nytte av at det er skjer en viss gruppeveiledning som deretter kan løftes i hel klasse, sier hun.

Hva er aktiv læring?

Aktiv læring tar utgangspunkt i pedagogisk forskning som viser at kunnskap ikke er noe som overføres, men noe som utvikles i samspill med omgivelsene. Undervisningen streber etter å engasjere studentene i læringsprosessen mer direkte enn ved andre metoder ved å la dem diskutere og løse oppgaver sammen i gruppe.

Hva kjennetegner et ALC-rom?

Det finnes ikke noe eksakt svar på hvordan ALC-rom (Active Learning Classrooms) skal være utformet, men enkelte fellesnevnere finnes. De er møblert med runde bord for samarbeid og har felles skriveflater i form av whiteboard-tavler. Ofte brukes tekniske presentasjonsmuligheter som en eller flere skjermer og tilgang til laptop ved hvert bord.

Lærerens plassering er vanligvis midt i salen. Studentene jobber aktivt i grupper rundt runde bord, og læreren fungerer som prosessledere og beveger seg mellom gruppene for å følge arbeidet og er tilgjengelig. Annet teknisk utstyr kan være teleslynger for personer med hørselshemming. I større ALC-rom kan man også ha mikrofoner på bordene og lyddusjer over bordene.

Hvor mange kan man være i et ALC-rom?

Det er helt avhengig av hvilke forutsetninger som finnes. Vanligvis rommer et ALC-rom fra 20 personer og oppover. Det største ALC-rommet på University of Minnesota har plass til 171 deltakere.

På slutten av hver øvelse presenterer hver gruppe en rapport om hva de har kommet frem til. En person i gruppen rapporterer: med tryggheten i at samtalen allerede har pågått i den lille gruppen. Under framleggingen i plenum arbeider Louise aktivt som en slags moderator. Hva synes den grønne gruppen om det?

- Man kan også rotere grupper eller la dem jobbe i tverrgrupper. Av og til kan gruppene rotere til en annen gruppes tavle og gi tilbakemelding på arbeidet deres.

Når læreren eller en gruppe rapporterer, kan deres digitale innhold projiseres på samtlige skjermer i rommet. Resultatet blir at hver gruppe ser på sin egen skjerm i stedet for den som gjennomfører presentasjonen.

- Retningen og blikket forandres i et ALC-rom. Fokus ligger ikke på passiv lytting, men på å delta. Retningen for egen læring vendes også innover, mot hva de selv trenger å lære, reflekterer Louise.

Fra foreleser til veileder

Også lærerens rolle endres fra foreleser til aktiv veileder. Ifølge Louise er det viktig å prøve å finne ut hvor studentene befinner seg i læringen for å hjelpe dem best mulig fremover.

– Jeg må være tilstede og være lydhør. Noen ganger dukker det opp spørsmål som jeg trenger hjelp av en kollega for å svare på, og noen ganger må jeg stryke en øvelse for å bruke mer tid på en annen. Samtidig er det en veldig morsom måte å jobbe på. Angret vi på endringen? Nei, det synes ingen av oss som jobber med ALC. Det ville være vanskelig å komme tilbake til et tradisjonelt rom nå, konstaterer Louise.

ALC i grunnskolen

Louise har tidligere arbeidet som lærer i grunnskolen i ti år. Hun tror at aktiv læring er et godt supplement til tradisjonell undervisning også der.

– Alle diskusjonsemner der man ser på sammenhenger, likheter og forskjeller fungerer svært godt med aktiv læring, mener hun og forklarer at ALC-rommenes utforming, samt grunnlaget for pedagogikken, er demokratisk:

– Alle studenter får samme mulighet til å synes, og vanlige hierarkier forsvinner når det ikke lenger finnes noe lengst bak eller foran i klasserommet. Det er veldig spennende og en stor fordel med utformingen av ALC-rommet.

Hvilke utfordringer har du møtt på reisen?

– Enkelte studenter synes det er slitsomt å arbeide på denne måten. Rommet indikerer at de forventes å være aktive og sosiale. Derfor prøver jeg å være svært tydelig på hva som skjer i den aktuelle undervisningstimen, sier Louise.

Louise Bjur

Vanlige hierarkier i klasserommet forsvinner.

Louise Bjur, undervisende bibliotekar innen emneområdet biomedisin ved Göteborgs Universitet.
ALC-sal

Design fleksible ALC-rom som kan brukes til ulike typer undervisning

Det mener IKT-pedagogen Mats Brenner, som har skapt ALC-rom som også fungerer for fjernundervisning. Noe som har vist seg å være et suksesskonsept under koronapandemien.

Mats Brenner er med i styringsgruppen for nettverket Rum för lärande og er IKT-pedagog på Ersta Sköndal Bräcke Högskola. På høyskolen jobber han blant annet med å få lærere og studenter til å bruke digitale verktøy og plattformer i større utstrekning og på en pedagogisk måte.

– Jeg pleier å snakke om situasjonen før funksjon. Teknologien skal støtte det man vil gjøre i et rom eller den undervisningen man driver, sier han.

Kunnskapsutveksling blir tilgjengelig

Mats Brenner var i full gang med å innrede helt nye ALC-rom i Ersta i Stockholm da korona førte til en total lockdown i fjor vår. På sykepleierutdanningen i Ersta Sköndal arbeider studentene med programbasert læring, noe som innebærer at de allerede har ferdige grupper med 6 -10 studenter i hver gruppe. Noe som gjorde steget over til ALC-rom veldig naturlig. Mats har tidligere arbeidet med HyFlex-læring, det vil si undervisning som kan skje både på campus og som hjemmeskole og har sørget for å utstyre ALC-rommene med dette i tankene. Han snakker varmt om fleksible "flippede” klasserom og å tenke seg om før man kjøper inn teknologi.

– Hvis man designer undervisningssituasjonen riktig fra begynnelsen og tenker ut ifra et helhetsperspektiv, sparer man ressurser på sikt. Uten altfor høye kostnader kan man skape et ALC-rom der gruppearbeid og undervisning fungerer, selv om ikke alle er på plass, sier han.

Ved hjelp av interaktive skjermer, webkameraer og headset med mikrofoner ved hvert bord kan studenter, eller for den delen lærere, på høyskolen til Ersta Sköndal delta via Teams eller Zoom. Alt er nettbasert og enkelt å bruke. Foran står en interaktiv skjerm med en Windows-datamaskin som kan vippes til et bord. På den kan studentene blant annet tegne, spille interaktive spill eller se på anatomi i 3D. Eller en ekspert kan presentere en case fra et sykehusmiljø.

– Med teknologien på plass kan vi ha med folk utenfra på en naturlig måte. Akkurat som i et klasserom eller en forelesningssal. Det er ikke noen grunn til at en forsker fra et annet lærested skal bruke en arbeidsdag på å reise.

Tips for å komme i gang med aktiv læring i ALC

  • Google og se hvordan man jobber med aktiv læring på ulike læresteder. Det finnes mange gode blogger og nettverk. Les og diskutere artikler og bøker om emnet sammenmed kolleger.
  • Gå på studiebesøk. Mange læresteder, hos for eksempel Louise Bjur og teamet hennes, tar imot studiebesøk.
  • Opprett en gruppe lærere som kan diskutere og prøve å organisere undervisningsopplegg sammen. Ta en workshop og prøv å være elev selv, og hopp inn og ut av lærerrollen.

Mikrominne for maksimal mobilitet

Mange ALC-rom har faste TV-skjermer på veggen. Mats derimot har kun investert i møbler og skjermer på hjul. På den måten er rommet ikke låst til en undervisningsform, men kan brukes både til konferanser og som vanlig klasserom.

– Vi har tenkt ut fra begrepet mobilitet. Stoler og bord skal ha hjul og være sammenleggbare samt kunne omformes hvis man for eksempel vil sitte i en ring. Du skal enkelt kunne rulle skjermene mellom ulike rom eller plassere dem bort for å få en større flate, sier Mats og legger til at de også har kjøpt inn lignende utstyr til alle ALC-rommene for å slippe å lære opp lærerne i ulike grensesnitt og produkter.

Korona tydeliggjør mangler

Problemene med tradisjonelle klasserom og forelesningssaler med faste OH-projektorer er ifølge Mats at de bare fremmer en ren formidlingspedagogikk. Når klassen senere skal deles inn i mindre grupper, forsvinner studentene til ulike deler av bygningen. Med riktig utstyrt ALC-rom reduseres behovet for å utstyre separate grupperom, og læreren rekker å støtte alle gruppene. Større forelesninger kan med fordel tas opp eller vises live på en stor skjerm i ALC-rommet. Deretter kan deltakerne jobbe i grupper, stille spørsmål og diskutere innholdet. Et mye bedre opplegg enn å sitte opp til hundre studenter i en forelesningssal, mener Mats.

– De fleste klasserom og forelesningssaler burde bygges som ALC-rom i grunnen. Da kan man kombinere de nye digitale mulighetene med grunntanken fra ALC-pedagogikken. En grunn til at teknologiutviklingen ikke går så fort fremover på lærestedene tror jeg er at man ofte savner en grunntanke. Det er forbløffende at vi har satset så mye penger på forelesningssaler. Korona har vist hvor gal denne arbeidsmåten er, avslutter han.

Mats Brenner

Flere klasserom burde være ALC.

Mats Brenner, IKT-pedagog på Ersta Sköndal Bräcke Högskola.

Boktips

  • Baepler, P., et.al (2016). A guide to teaching in the active learning classroom : History, research, and practice (First ed.). Sterling, Virginia: Stylus Publishing.
  • Prince, M. (2004). Does Active Learning Work? A Review of the Research. Journal of engineering education, 93(3), 223-231.
  • Wiggins, G., & McTighe, J. (2005). Understanding by design (2., exp. ed.). Alexandria, Va.: Association for Supervision and Curriculum Development.

19 februar 2021

Tagger