Strategi og lederskap

CIO-rapport: IT på vei til å miste sin strategiske posisjon

IT-organisasjonen risikerer å miste sin betydning når en større del av IT-investeringene blir driftsfinansiert, ifølge en ny rapport.

Rapporten ”2019 års IT-radar” handler om budsjett, vekst, prioriteringer og trender som berører IT-organisasjoner. Den baseres på data samlet inn fra over 1 200 IT-beslutningstakere innen offentlig og privat sektor, av Radar – et nordisk selskap som tilbyr IT-analyse og IT-rådgivning.

Rapporten slår fast at dagens IT-organisasjoner har flere store utfordringer å håndtere. Det handler først og fremst om forandringer, industrialisering og kompetansebrist. Hvordan påvirker det dere? Og hva gjør dere for å ikke risikere å gradvis miste relevans?

Informasjonssikkerhet og samsvar anses i mindre grad enn tidligere som en utfordring, noe som trolig er knyttet til det faktum at mange bedrifter ser GDPR som et "fullført prosjekt". Men vurderingen av sikkerhet som en midlertidig utfordring kan vise seg å være en farlig feil, da den åpner for framtidig risiko.

IT-budsjett og utvikling

Den totale veksten for svenske firmaer og organisasjoners IT-budsjett ventes å falle 1,3 prosent i 2019, men i privat sektor skiller visse bransjer seg ut med mye høyere tall. En av dem er ”produksjonsindustrien”, der utviklingen av industri 4.0 krever investeringer.

Handelen viser også en sterk vekst, der mange aktører sliter med forretningsmodellene og hvordan de skal styrke sin digitale tilstedeværelse. Finans og forsikring er en annen sektor som utmerker seg i denne sammenhengen, selv om veksten i 2019 er noe lavere enn fjoråret.

Driften sluker mer av budsjettet

Summen for de interne kostnadene – det vil si lokaler, lønninger og andre personalrelaterte utgifter – er nesten uforandret sammenlignet med fjoråret. Derimot fortsetter de eksterne kostnadene – kostnader for IT som kjøpes fra det åpne markedet, inkludert maskinvare, programvare og tjenester – å øke gradvis.

Det viser seg også at en større del av IT-budsjettet blir brukt på driftsrelaterte kostnader. Denne andelen er nå oppe i 76 prosent, noe som betyr at kun 24 prosent går til transformativ IT – som driver innovasjon. IT-virksomheten må derfor gradvis forbedre effektiviteten av leveransen for å ikke risikere å etter hvert miste sin betydning.

Når en IT-organisasjon tilpasser seg ledelsens forventninger om leveranse av driftsstabilitet, automatisering og økt digitalisering til basisorganisasjonen, risikerer man å fortsette å miste innflytelse når det gjelder medvirkning i strategiske beslutninger. Men om dere har et altfor sterkt fokus på deres eget produksjonssystem, kan det lede til at dere mister evnen til å se hva som er viktig for basisorganisasjonen – noe som igjen kan lede til at leveransen og produksjonssystemet ikke stemmer overens med virksomhetens overordnede mål.

Transformasjonen blir i økende grad finansiert i virksomheten

Utviklingen kan lede til at IT-organisasjonen får en svakere og mindre relevant rolle når satsinger på transformasjon og innovasjon i økende grad finansieres direkte av avdelinger som for eksempel marked, salg eller HR. Om IT-avdelingen blir mer og mer fokusert på oppgaver rundt vedlikehold og optimering, så finnes det en åpenbar risiko for at dere ikke blir involvert i viktige forandringer i organisasjonen og strategiske digitaliseringsinitiativ.

En del av prosjektene finansiert av virksomheten gjelder ting som økt effektivitet og automatisering, noe som kan sies å være rene IT-prosjekter. Derfor er det viktig for sluttresultatet at IT-organisasjonens kompetanse tas i betraktning i disse beslutningene.

Fremover gjelder det for CIO og IT-avdelingen å drive eierskapet for transformativ IT innen organisasjonen, og ikke miste initiativet for øvrige funksjoner og virksomheter. Sørg for at dere sitter i førersetet og kontrollerer den strategiske utviklingen, samtidig som dere proaktivt inviterer inn til nye samarbeid med ulike deler av forretningsvirksomheten – samarbeid der IT-avdelingen er aktivt involvert, og har mandat til å sette krav ut ifra et sikkerhetsperspektiv så vel som øvrige dimensjoner.

IT-forbruket desentraliseres

I løpet av 2019 vil vi se hvordan virksomhetenes investeringer i IT øker for tredje år på rad. Det forventes at hver femte krone som investeres i IT ikke kommer til å finansieres av IT-budsjettet, men fra de ulike prosjektene.

Dette skiftet i IT-finansiering er ikke helt uproblematisk for en IT-organisasjon, ettersom den risikerer å gradvis desentralisere IT-forbruket. Det innebærer også sannsynligvis økte driftskostnader, noe som vil bli belastet IT-budsjettet.

Posisjonen innen virksomheten

Ifølge CIO-rapporten er mange IT-organisasjoner opptatt med interne spørsmål, i stedet for å bevege seg nærmere virksomheten. De IT-organisasjonene som holder fokus på forretningseffekt og forretningskunnskap har størst sjanse for å forsvare sin posisjon og fremme levedyktigheten til den interne IT-organisasjonen.

Akkurat nå er IT-organisasjonens posisjon i bedrifter i endring, og det finnes indikasjoner på at den på lengre sikt kommer til å bli oppløst, og integrert i virksomheten. Dessuten tyder det på at det finnes mange IT-organisasjoner som ikke forstår virksomhetens daglige behov fullt ut, og dermed gradvis får en svakere posisjon.

Måling og styring

En majoritet av alle IT-organisasjoner måles først og fremst med budsjettmål, og ut ifra driftsstabilitet. Dette kan virke paradoksalt – for bedriften har samtidig forventninger om at IT-organisasjonen skal ha en høy utviklingsgrad, levere forretningseffekt, være tilgjengelig og bidra til å skape nye, eller bedre inntektsmuligheter.

Dette er en problematikk som må tas på alvor av ledelsen, men IT-organisasjonen har også et ansvar for å løfte og forklare manglende korrelasjon mellom målepunkter og forventninger.

Ikke engang de IT-organisasjonene med størst forretningskunnskap måles på en annen måte, selv om de oppfattes å levere en høyere forretningseffekt enn sine likesinnede, og jobber ut ifra andre, egne prioriteringer. På den andre siden skiller de IT-organisasjonene med høy operasjonell kompetanse (og forretningseffekt) seg ut ved at de oftest måles på inntekter, nye IT-tjenester og ressurstilgjengelighet og/eller kompetanse.

Konsekvenser

Denne utviklingen, der virksomhetene har en stadig mer sentral rolle i finansiering av innovasjon, risikerer vi på sikt å redusere den strategiske delen av IT-budsjettet ytterligere.

For å motvirke dette bør de som jobber innen IT-organisasjonen ta initiativ for å nå ut til alle som har ”IT-interesser” i bedriften eller organisasjonen som helhet. Målet trenger ikke være å ta over ansvaret for alle prosjekter, men vise at IT-organisasjonen tar et overordnet ansvar for utvikling og innovasjon innen IT. På den måten kan man forebygge at en større del av IT-budsjettet vil belastes av sikkerhet, integrasjon og forvaltning.

Ett av verktøyene er selvsagt ny teknologi, som gjennom rett valg av løsninger kan legge til rette for bedre støtte, effektivitet og konkurranseevne.

Kilder: Radar Ecosystem Specialists

Sist oppdatert: 1 juli 2022

Tagger